Αξιολόγηση κύκλου ζωής

Life Cycle Assessment

Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικά σχετικοί παράγοντες επιρροής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 14040 και DIN EN ISO 14044 είναι μια επιστημονική μέθοδος για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Στόχος είναι η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικά σημαντικών παραγόντων επιρροής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό, βοηθητικά και λειτουργικά υλικά, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας).

Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής διέρχεται βασικά από τέσσερις φάσεις:

 1. Καθορισμός των στόχων και του πεδίου έρευνας: Τι πρέπει να διερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες πλαισίου;
 2. Απογραφή του κύκλου ζωής: Ποιες ροές υλικών και ενέργειας συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής;
 3. Εκτίμηση επιπτώσεων: Ποιες είναι οι περιβαλλοντικά σημαντικές επιπτώσεις;
 4. Αξιολόγηση: Πώς αξιολογούνται συνοπτικά τα αποτελέσματα (περιβαλλοντικές επιπτώσεις);

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Έτη εμπειρίας στην εκπόνηση αξιολογήσεων κύκλου ζωής

Επαγγελματική και ατομική υποστήριξη

Υποστήριξη στη συλλογή δεδομένων μέσω ειδικά προετοιμασμένων φύλλων συλλογής δεδομένων

Αποκτήστε μια νέα προοπτική για το δικό σας προϊόν

Χρήση του πιο διαδεδομένου λογισμικού αξιολόγησης κύκλου ζωής GaBi

Αξιολόγηση του κύκλου ζωής ως βάση για περαιτέρω προσφορές + Συνέργειες με άλλα συστήματα διαχείρισης και βιωσιμότητας

Τα πάντα από μία μόνο πηγή: μία επαφή για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της πιστοποίησης αειφορίας

Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής ως βάση για βιώσιμες αποφάσεις

Τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης του κύκλου ζωής παρέχουν μια βασική επισκόπηση των οικολογικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για περαιτέρω αποφάσεις από

 • δημιουργώντας μια βασική επίγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών,
 • υπογραμμίζοντας τις δυνατότητεςοικονομικής και οικολογικής βελτιστοποίησης,
 • προωθώντας την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων.

Το ift Rosenheim προετοιμάζει αξιολογήσεις κύκλου ζωής για την εταιρεία σας, τα προϊόντα σας καθώς και τις υπηρεσίες σας. Αυτό αποτελεί μια σταθερή βάση για την ατομική σας στρατηγική βιωσιμότητας.

Οι αξιολογήσεις κύκλου ζωής αποτελούν επίσης τη βάση για τις ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρει το ift Rosenheim:

Das Schaubild zeigt Lebenszyklus eines Produktes von Rohstoff über Herstellung bis Nutzung und Lebensende bzw. Recycling
Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Διαδικασία αξιολόγησης κύκλου ζωής από το ift Rosenheim

Βήμα 1°

Εναρκτήρια συνάντηση

 • Διευκρίνιση βασικών ερωτήσεων και μεμονωμένων απαιτήσεων του πελάτη
 • Αρχική επισκόπηση του χαρτοφυλακίου/των υπηρεσιών
 • Καθορισμός των στόχων και του πεδίου έρευνας
 • Προσφορά/προμήθεια
Βήμα 2°

Συλλογή δεδομένων (απογραφή κύκλου ζωής)

 • Παροχή δομημένων φύλλων συλλογής δεδομένων
 • Προσδιορισμός όλων των σχετικών με το περιβάλλον εισροών και εκροών κατά μήκος της ροής προϊόντος/υπηρεσίας.
Das Schaubild zeigt Lebenszyklus eines Produktes von Rohstoff über Herstellung bis Nutzung und Lebensende bzw. Recycling
Βήμα 3°

Εκτίμηση κύκλου ζωής (εκτίμηση επιπτώσεω

Ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση τα παρεχόμενα δεδομένα με τη χρήση λογισμικού αξιολόγησης του κύκλου ζωής

Βήμα 4°

Σύνταξη έκθεσης

Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΑΚΖ σε ολοκληρωμένη έκθεση ΑΚΖ

Ομάδα πιστοποίησης βιωσιμότητας

Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες βιωσιμότητας του ift Rosenheim

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Sandra Heinrichsberger, Christoph Seehauser (Leiter), Katharina Pscherer, Benedikt Dellawalle, Philipp Dumproff, Miranda Thiele, Luisa Ludwig, Florian Brechleiter.