Επιθεώρηση

Το ift Rosenheim συνεργάζεται με πολλούς διεθνείς εταίρους πιστοποίησης για να μεταδώσει τις συνέργειες της πιστοποίησης ift με τη συνδυασμένη επιτήρηση από αυτούς τους εταίρους του ift.

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν στις εθνικές και διεθνείς αγορές και να οδηγούν σε περαιτέρω απαραίτητες πιστοποιήσεις για μια εταιρεία. Η παρακολούθηση διαφέρει συνήθως ελάχιστα, έτσι ώστε η χρήση των συνεργειών στην παρακολούθηση να έχει θετική επίδραση στις επιδόσεις και το κόστος.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

Αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιήσεων

Μία επιθεώρηση για πολλαπλές πιστοποιήσεις

Στις ελληνόφωνες χώρες με ελληνόφωνους επιθεωρητές

Οι συνεργάτες μας στον τομέα της επιθεώρησης + παρακολούθησης

RAL-GZ 695: Ένωση ποιότητας RAL για παράθυρα, προσόψεις και πόρτες

Για λογαριασμό της Ένωσης Ποιότητας RAL για Παράθυρα, Προσόψεις και Πόρτες, το ift Rosenheim διενεργεί επιθεωρήσεις βάσει των κανονισμών ποιότητας και δοκιμών RAL-GZ 695 για την κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρων, προσόψεων και θυρών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα αυτών των δομικών προϊόντων με την επιφύλαξη της συντήρησης, της φροντίδας και του σέρβις που προβλέπει ο κατασκευαστής. Το εθελοντικό σήμα ποιότητας RAL απονέμεται από την Ένωση Ποιότητας RAL για παράθυρα, προσόψεις και μπροστινές πόρτες.

RAL-GZ 520: Ένωση ποιότητας RAL για επίπεδο γυαλί

Για λογαριασμό της Ένωσης Διασφάλισης Ποιότητας για Επίπεδη Υαλοπίνακες RAL, η ift Rosenheim διενεργεί επιθεωρήσεις βάσει των κανονισμών ποιότητας και δοκιμών RAL-GZ 520 για μονωτικό γυαλί πολλαπλών υαλοπινάκων με διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το DIN EN 1279 και τα προκαταρκτικά προϊόντα του. Η διασφάλιση ποιότητας RAL θέτει απαιτήσεις για το μονωτικό γυαλί πολλαπλών υαλοπινάκων που υπερβαίνουν το πρότυπο προϊόντος DIN EN 1279, καθώς και για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προκαταρκτικών προϊόντων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η ανθεκτικότητα του μονωτικού γυαλιού πολλαπλών υαλοπινάκων. Το εθελοντικό σήμα ποιότητας RAL απονέμεται από την Ένωση Ποιότητας Επίπεδου Γυαλιού.

RAL-GZ 426: Ένωση Ποιότητας RAL για εσωτερικές πόρτες

Για λογαριασμό της Ένωσης Ποιότητας RAL για εσωτερικές πόρτες, η ift Rosenheim διενεργεί επιθεωρήσεις βάσει των κανονισμών ποιότητας και ελέγχου RAL RAL-GZ 426 για τις έτοιμες προς χρήση εσωτερικές πόρτες, συμπεριλαμβανομένων των κουφωμάτων. Η ηχομόνωση, η πυροπροστασία, η θερμομόνωση και παρόμοιες ειδικές απαιτήσεις για τα θυρόφυλλα δεν προβλέπονται εδώ. Το εθελοντικό σήμα ποιότητας RAL απονέμεται από την Ένωση Ποιότητας για εσωτερικές πόρτες.

RAL-GZ 711: Ένωση ποιότητας RAL για εξαρτήματα και συστήματα στεγανοποίησης αρμών

Για λογαριασμό της Ένωσης Διασφάλισης Ποιότητας RAL για εξαρτήματα και συστήματα στεγανοποίησης αρμών, η ift Rosenheim πραγματοποιεί επιθεωρήσεις βάσει των κανονισμών ποιότητας και δοκιμών RAL-GZ 711 για την κατασκευή συστημάτων στεγανοποίησης αρμών με διασφάλιση ποιότητας. Για να είναι δυνατή η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στεγανοποίησης, απαιτούνται ειδικές ιδιότητες των συστημάτων στεγανοποίησης αρμών τόσο κατά την επιλογή των υλικών, την κατασκευή όσο και κατά την εφαρμογή τους. Το σήμα ποιότητας απονέμεται από την Ένωση Διασφάλισης Ποιότητας για εξαρτήματα και συστήματα στεγανοποίησης αρμών.

EN 13307-1: Παρακολούθηση πολυστρωματικών προφίλ για ξύλινα παράθυρα

Οι κατασκευαστές πλαστικοποιημένων προφίλ για ξύλινα παράθυρα μπορούν να παρακολουθούν εθελοντικά την παραγωγή τους από το ift Rosenheim βάσει του προτύπου EN 13307-1. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η ift Rosenheim εκδίδει επιβεβαίωση της παρακολούθησης.

Επιθεώρηση των εσωτερικών απαιτήσεων

Για λογαριασμό μεμονωμένων πελατών ή ομάδων πελατών, το ift Rosenheim διενεργεί ελέγχους για την επαλήθευση των εσωτερικών απαιτήσεων (π.χ. απαιτήσεις ποιότητας για τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο).

BCCA-TRA 411: Προϊόντα γυαλιού με επικάλυψη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1096 (BCCA, Βέλγιο)

Για λογαριασμό του βελγικού οργανισμού πιστοποίησης BCCA (Belgium Construction Certification Association), το ift Rosenheim πραγματοποιεί επιτήρηση βάσει των απαιτήσεων πιστοποίησης του BCCA για την παραγωγή γυαλιού με επικάλυψη βάσει του προτύπου EN 1096.

Κατευθυντήριες γραμμές CEKAL για μονωτικό γυαλί πολλαπλών υαλοπινάκων (Ένωση CEKAL, Γαλλία)

Για λογαριασμό του γαλλικού οργανισμού πιστοποίησης υαλοπινάκων (CEKAL), το ift Rosenheim πραγματοποιεί επιτήρηση βάσει των απαιτήσεων πιστοποίησης CEKAL για την παραγωγή μονωτικών υαλοπινάκων πολλαπλών υαλοπινάκων.

ÖNORM B 5338: Παράθυρα, πόρτες και πρόσθετα κλεισίματα ανθεκτικά στη διάρρηξη (Austrian Standards, Αυστρία)

Για λογαριασμό της Austrian Standards (Αυστρία), to ift Rosenheim διενεργεί έλεγχο βάσει του ÖNORM B 5338 για την κατασκευή παραθύρων, θυρών και πρόσθετων κλεισιμάτων ανθεκτικών στη διάρρηξη. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται από την Austrian Standards.

Διαδικασία επιθεώρησης QAI: (QAI Laboratories Inc., Καναδάς)

Για λογαριασμό της QAI Laboratories Inc. (Καναδάς) ή του ICC-ES, το ift Rosenheim διενεργεί επιθεωρήσεις βάσει βορειοαμερικανικών ή καναδικών προτύπων και κωδίκων.

Τεχνικές απαιτήσεις της VinduesIndustrien: Ελασματοποιημένα προφίλ για ξύλινα παράθυρα (VinduesIndustrien, Δανία)

Το ift Rosenheim είναι αναγνωρισμένος φορέας από το NCS (Nordic Certified Scantling) και πραγματοποιεί την επιτήρηση των πλαστικοποιημένων προφίλ για ξύλινα παράθυρα βάσει του προγράμματος πιστοποίησης NCS. Το ift Rosenheim είναι εξουσιοδοτημένο να χορηγεί πιστοποιητικό NCS εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησης NCS.

VinduesIndustrien Τεχνικές απαιτήσεις: Μονωτικό γυαλί πολλαπλών υαλοπινάκων σύμφωνα με το πρότυπο EN 1279 (VinduesIndustrien, Δανία)

Για λογαριασμό της VinduesIndustrien (Δανία), το ift Rosenheim διενεργεί επιτήρηση βάσει των απαιτήσεων πιστοποίησης της VinduesIndustrien για την παραγωγή μονωτικού γυαλιού πολλαπλών υαλοπινάκων (DRV - Danish IGU Verification).

Εξαρτήματα ανάκλισης και περιστροφής για παράθυρα πυροπροστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 16034

Το ift Rosenheim διενεργεί επιθεωρήσεις ιδιωτικού δικαίου βάσει του EN 16034 για τα ανακλινόμενα και περιστρεφόμενα εξαρτήματα για παράθυρα πυροπροστασίας σύμφωνα με το EN 16034.

Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας με θερμή σκλήρυνση

Για λογαριασμό του Συνδέσμου Διασφάλισης Ποιότητας RAL για το Επίπεδο Γυαλί, το ift Rosenheim διενεργεί έλεγχο βάσει των κανονισμών ποιότητας και δοκιμών RAL RAL-GZ 525 για το ποιοτικά διασφαλισμένο θερμικά ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας. Το εθελοντικό σήμα ποιότητας RAL απονέμεται από τον Σύνδεσμο Διασφάλισης Ποιότητας για το Επίπεδο Γυαλί.

Η ομάδα Πιστοποίησης Προϊόντων

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Επιτήρησης του ift διενεργεί πιστοποιήσεις ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Η βιομηχανική εμπειρία των ελεγκτών μας επιτρέπει την πρακτική, ολιστική και ουδέτερη αξιολόγηση των προϊόντων σας. 

Ενδιαφέρεστε για την πιστοποίηση; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (από αριστερά προς τα δεξιά: Christian Kehrer, Christiane Heer, David Hepp, Pascal Geiger).