Έρευνα + Ανάπτυξη

Οι νέες και αυξημένες απαιτήσεις, καθώς και οι καινοτομίες στα υλικά και τους σχεδιασμούς θα πρέπει να επιτρέψουν τη μακρά διάρκεια ζωής των δομικών προϊόντων. Συνεπώς, η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν στρατηγικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης θέσης στην αγορά.

Καθήκοντα και δήλωση αποστολής

Τα οικοδομικά προϊόντα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις μιας δυναμικής και ολοένα και πιο ευρωπαϊκής αγοράς. Οι καινοτομίες καθώς και οι νέες απαιτήσεις και τεχνικές στα υλικά και τις κατασκευές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη μεγάλη διάρκεια ζωής των δομικών προϊόντων. Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν επομένως στρατηγικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης θέσης στην αγορά.

Τα ερευνητικά έργα του ift Rosenheim είναι προσανατολισμένα στην εφαρμογή σύμφωνα με το σύνθημα "επίλυση προβλημάτων από την πράξη για την πράξη". Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα με τη μορφή συστάσεων σχεδιασμού, προτύπων, οδηγιών ή φυλλαδίων.

Στην περίπτωση νέων ερευνητικών έργων, το ift Rosenheim μπορεί επίσης να αναλάβει ολόκληρη τη διαχείριση του έργου, από την ανάλυση μέχρι την αίτηση για επιχορήγηση από διάφορα ταμεία και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ή την επιστημονική υποστήριξη κατά την εισαγωγή στην αγορά.

 

Υπηρεσίες για ερευνητικά έργα

 • Συμβατική έρευνα και ανάπτυξη-συνοδευτικές μελέτες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
 • Υποστήριξη για την απόκτηση χρηματοδότησης
 • Υποστήριξη με την υποβολή αίτησης και τη διαμόρφωση του έργου
 • Διαχείριση έργου
 • Ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων

 

Υποβολή ιδέας έργου

Η δεξαμενή σκέψης του ift προσφέρει δημιουργική και ανοικτή πρόσβαση σε ιδέες και έργα που έχουν ήδη καταγραφεί και για τα οποία αναζητούνται ακόμη συνεργάτες, αλλά και την ευκαιρία σε υφιστάμενους και μελλοντικούς ερευνητικούς εταίρους, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις και ιδέες για έργα.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Τομείς έρευνας του ift Rosenheim

Δημόσια έρευνα

Τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από δημόσια χρηματοδότηση έχουν δημόσιο συμφέρον ή συμφέρον του γενικού κοινού. Αυτό περιλαμβάνει έργα που εξυπηρετούν την ανάπτυξη γενικά χρησιμοποιήσιμων κανονισμών υπολογισμού, απαιτήσεων ποιότητας, κανόνων, προτύπων κ.λπ.

Έργα που εξυπηρετούν την (περαιτέρω) ανάπτυξη διεργασιών, προϊόντων, υλικών κ.λπ. έχουν προανταγωνιστικό χαρακτήρα.

 

Στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, το ift Rosenheim εργάζεται στους ακόλουθους κύριους τομείς:

 • Ενεργειακή απόδοση
 • Αειφορία
 • Περιβάλλον, υγιεινή, υγεία
 • Νέα υλικά και κατασκευές
 • Προσβασιμότητα/αυτοματισμός

 

Η συμμετοχή των βιομηχανικών εταίρων στην υλοποίηση των ερευνητικών έργων εξασφαλίζει την πρακτική συνάφεια και οι εταίροι επωφελούνται από το πλεονέκτημα της γνώσης. Εάν απαιτούνται πειραματικές έρευνες στο πλαίσιο του έργου, αυτές διεξάγονται σε προϊόντα ή λύσεις προϊόντων των βιομηχανικών εταίρων. Επιπλέον, οι εταίροι του έργου επωφελούνται από την ευρεία δημόσια παρουσίαση του έργου ήδη κατά τη διάρκεια της περιόδου του έργου μέσω ειδικών δημοσιεύσεων, διαλέξεων ή συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Η ευρεία επαγγελματική βάση του ift Rosenheim, η αλληλεπίδραση επιστημόνων, μηχανικών και επαγγελματιών, καθώς και η στενή επαφή με τα κορυφαία πανεπιστήμια και ινστιτούτα εγγυώνται μια προσανατολισμένη προς τις λύσεις επεξεργασία των εργασιών σύμφωνα με την κατάσταση της τεχνολογίας.

Συμβατική έρευνα

Από την ιδέα στην καινοτομία: Στην αρχή κάθε πιθανού ερευνητικού έργου υπάρχει μια ιδέα που έχει ίσως ήδη υλοποιηθεί με τη μορφή αρχικών πρωτοτύπων.

Τώρα προκύπτουν συχνά τα ερωτήματα:

 • Ποιος στην εταιρεία μπορεί να αναπτύξει αυτή την ιδέα σε προϊόν;
 • Πώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί το έργο;
 • Αρκεί η τεχνογνωσία της εταιρείας ή πρέπει να αγοραστεί;
 • Πώς πρέπει να προχωρήσει το έργο;
 • Ποια είναι τα πραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και πώς μπορούν να προσδιοριστούν και να αποδειχθούν;
 • Υπάρχουν κατάλληλα υλικά και διαδικασίες παραγωγής;

Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συχνά συνωστίζονται με την αποσαφήνιση αυτών των ερωτημάτων. Στο πλαίσιο της συμβατικής έρευνας του ift Rosenheim, αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα θα πρέπει να εξεταστούν και να δοθούν λύσεις κατά το δυνατόν κατά την προετοιμασία του έργου. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει μια πιθανή ακολουθία έργου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το βήμα της πρώτης επαφής αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο όριο αναστολής. Ωστόσο, η συζήτηση αυτή είναι εντελώς μη δεσμευτική και συνήθως αποδίδει καλά αποτελέσματα. Εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να συναφθεί συμφωνία μη δημοσιοποίησης πριν από τη συνάντηση.

Η ευρεία επαγγελματική βάση του ift Rosenheim, η αλληλεπίδραση επιστημόνων, μηχανικών και επαγγελματιών, καθώς και η στενή επαφή με τα κορυφαία πανεπιστήμια και ινστιτούτα εγγυώνται μια προσανατολισμένη προς τη λύση επεξεργασία των εργασιών σύμφωνα με το επίπεδο της τεχνολογίας.

Τα ερευνητικά μας προγράμματα

Στο πλαίσιο ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, αναπτύσσονται γενικά χρησιμοποιήσιμοι κανονισμοί υπολογισμού, απαιτήσεις ποιότητας, κανόνες, πρότυπα κ.λπ. Τα έργα για την (περαιτέρω) ανάπτυξη διαδικασιών, προϊόντων, υλικών έχουν προανταγωνιστικό χαρακτήρα. Τα ερευνητικά έργα του ift Rosenheim είναι προσανατολισμένα στην εφαρμογή σύμφωνα με το σύνθημα "Επίλυση προβλημάτων από την πράξη για την πράξη".

Μπορείτε να βρείτε τα ερευνητικά μας έργα στην ακόλουθη ενότητα.

ift Rosenheim – Hellas

Τραπεζούντος 22, 57013 Ωραιόκαστρο - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα