Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας

στο χώρο εργασίας DIN ISO 45001

Το DIN ISO 45001 εξασφαλίζει περισσότερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαιτούν από τις εταιρείες να προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες ή τροποποιημένες νομικές απαιτήσεις.

Η σύγχρονη ασφάλεια και υγεία στην εργασία περιλαμβάνει μια ολοένα και πιο ολιστική θεώρηση που συνδυάζει την πρόληψη, τον ορθό χειρισμό των κινδύνων, την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προστασίας και την υγεία και ευεξία των εργαζομένων. Η εισαγωγή του DIN ISO 45001 προσφέρει μια πρακτική προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

Μείωση των χρόνων διακοπής λειτουργίας και των συνεπαγόμενων δαπανών

Αύξηση της επιχειρησιακής ασφάλειας και μείωση των εργατικών ατυχημάτων

Προστασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ως μέρος της εταιρικής κουλτούρας

Μείωση του κινδύνου ευθύνης των διευθυντών και στελεχών

Συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του εργοδότη

Εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη, π.χ. ως ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάθεση έργων

Πρακτικές ερωτήσεις και προβλήματα

Ποιος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτές τις δηλώσεις;

 • "Την προηγούμενη φορά δούλεψε μια χαρά χωρίς ΜΑΠ (ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός)".
 • "Τι μπορεί να μου συμβεί;"
 • "Δεν ήξερα ότι έπρεπε να συμπεριφερθώ έτσι".
 • "Νόμιζα ότι θα ήταν μια χαρά."
 • "Δεν ήθελα να επιστρέψω πάλι για το κράνος μου".

Σε αυτό το σημείο ξεκινά, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας (SGM) για την πρόληψη των ατυχημάτων. Ένα SGM δημιουργεί διαφάνεια στις επιχειρηματικές υποχρεώσεις από τις νομικές απαιτήσεις, όπως:

 • § Νόμος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 • § Διάταγμα για τον εργασιακό χώρο
 • § Διάταγμα βιομηχανικής ασφάλειας
 • § Διάταγμα χρήσης ΜΑΠ
 • § Διάταξη για τον εξοπλισμό οθόνης
 • § Construction Site Ordinance
 • § Hazardous Substances Ordinance

 

Η ομάδα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία των επιθεωρητών του ift στον κλάδο, καθώς και από τις συνέργειες εξοικονόμησης χρόνου και κόστους που προσφέρει ο συνδυασμένος χειρισμός των επιθεωρήσεων και των υπηρεσιών επιτόπιας παρακολούθησης.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Frank Stöhr (αναπληρωτής επικεφαλής EM/EnM), Marina Fink (γραμματεία), Tobias Hammer (αναπληρωτής επικεφαλής QM/SGM)

Ανυπομονούμε να σας ενημερώσουμε!