Όροι χρήσης

§ 1 Πεδίο εφαρμογής και βάση

(1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για όλες τις προσφορές της πύλης www.ift-rosenheim.de, για όλες τις υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή και προσφέρονται στη διεύθυνση www.ift-rosenheim.de και στα υποτομέα του ift Rosenheim, καθώς και για όλες τις επεκτάσεις και τροποποιήσεις. Η χρήση της πύλης www.ift-rosenheim.de επιτρέπεται αποκλειστικά βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Ο χρήστης αποδέχεται αυτούς τους όρους με την είσοδό του ή - εάν χρησιμοποιούνται περιοχές για τις οποίες δεν απαιτείται είσοδος - με την έναρξη της χρήσης. Ο φορέας εκμετάλλευσης αυτής της πύλης www.ift-rosenheim.de είναι η ift Rosenheim GmbH, εφεξής αναφερόμενη ως "φορέας εκμετάλλευσης".

(2) Οι όροι χρήσης είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο και μπορούν να εκτυπωθούν. Ισχύουν για όλες τις εφάπαξ και συνεχείς προσφορές και υπηρεσίες, εκτός εάν παρεμβαίνουν ειδικότεροι κανονισμοί.

(3) Εκτός από τους Γενικούς Όρους Χρή σης, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της ift, με την επιφύλαξη ότι "ift" σημαίνει ift Rosenheim GmbH. Το ίδιο ισχύει και για τους όρους και τις οδηγίες χρήσης της τεκμηρίωσης δοκιμών του ift (συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου και του εικονογραφήματος του ift) και της βιβλιογραφίας του ift.

(4) Εφόσον στο www.ift-rosenheim.de προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες ή παραστάσεις πέραν των πληροφοριών, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι ειδικοί όροι χρήσης. Οι εκάστοτε ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των εκάστοτε γενικότερων όρων, εφόσον περιέχουν αποκλίνουσες διατάξεις, διαφορετικά τους συμπληρώνουν.

(5) Εάν οι υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες ή τρίτους, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τους εφαρμόζονται επιπρόσθετα αλλά κατά προτεραιότητα. Ο χρήστης θα ενημερωθεί γι' αυτό ξεχωριστά. Εάν παρέχονται στον χρήστη υπηρεσίες ή επιδόσεις τρίτων μέσω του www.ift-rosenheim.de, οι συμβατικές σχέσεις προκύπτουν αποκλειστικά μεταξύ του χρήστη και του τρίτου.

(6) Τυχόν όροι και προϋποθέσεις του χρήστη που έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από τους παρόντες όρους χρήσης δεν ισχύουν.

(7) Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης έναντι των χρηστών και των μελών του ift για το μέλλον, για παράδειγμα προκειμένου να ληφθούν υπόψη αλλαγές στη νομοθεσία ή αλλαγές στις υπηρεσίες ή τις προσφορές της πύλης. Ο φορέας εκμετάλλευσης ανακοινώνει εγκαίρως στην πύλη οποιεσδήποτε αλλαγές στους Γενικούς Όρους Χρήσης - τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη ισχύος τους. Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης ή το μέλος του ift δεν αντιταχθεί στις αλλαγές εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ανακοίνωσή τους, αυτές τίθενται σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος χρήστης ή το μέλος του ift αντιτίθεται στους τροποποιημένους όρους χρήσης, οι προηγούμενοι όροι χρήσης ή οι υφιστάμενες συμβατικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν για τη χρήση. Εάν οι όροι χρήσης δεν εγκριθούν, το ift Rosenheim διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση για τους εγγεγραμμένους χρήστες ή τα μέλη του ift. Για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες ισχύουν οι όροι χρήσης που ισχύουν κατά τη στιγμή της αντίστοιχης χρήσης της πύλης.

§ 2 Προϋπόθεση για τη χρήση της πύλης

(1) Προϋπόθεση για τη χρήση του www.ift-rosenheim.de είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η κλήση στο Διαδίκτυο μπορεί να συνδέεται με τα έξοδα κλήσης ή τηλεφώνου του εκάστοτε παρόχου (βλ. άρθρο 8 παράγραφος 6).

(2) Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη διαδικτυακή πύλη, πρέπει να είναι ενήλικος.

§ 3 Αντικείμενο χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας

(1) Στο πλαίσιο της πύλης, ο χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες για θέματα που αφορούν παράθυρα, προσόψεις, γυαλί, πόρτες, πύλες και τα εξαρτήματά τους (εξαρτήματα, σφραγίδες, δομικά υλικά κ.λπ.). Μπορούν να κλείνουν σεμινάρια και εκδηλώσεις και να προμηθεύονται εξειδικευμένη βιβλιογραφία μέσω του βιβλιοπωλείου. Επιπλέον, η ift Rosenheim GmbH παρέχει διάφορες προσφορές υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνονται συνεχώς. Όλες οι νέες προσφορές του φορέα εκμετάλλευσης που επεκτείνουν και/ή βελτιώνουν το υπάρχον εύρος των υπηρεσιών υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης και στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της ift Rosenheim GmbH.

(2) Η χρήση όλων των υπηρεσιών στον δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο χώρο της πύλης είναι δωρεάν, εκτός εάν η υποχρέωση πληρωμής αναφέρεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο φορέας εκμετάλλευσης επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος να εισάγει ανά πάσα στιγμή χρέωση για μεμονωμένες υπηρεσίες.

(3) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες, ο χρήστης πρέπει να εγγραφεί (βλ. §4) ή/και να είναι μέλος του ift- η υποχρέωση εγγραφής υφίσταται και για τα μέλη του ift (βλ. §4).

(4) Κάθε χρήστης και κάθε επισκέπτης της πύλης www.ift-rosenheim.de μπορεί να καλεί και να κατεβάζει ελεύθερα προσβάσιμα έγγραφα, όπως εκθέσεις έρευνας με τη μορφή υφιστάμενων σύντομων και ετήσιων εκθέσεων, τεχνικά άρθρα, συνεντεύξεις, πληροφορίες για τον Τύπο ή τους καταναλωτές και πιστοποιητικά.

(5) Οι εγγεγραμμένοι χρήστες (§ 4) και τα μέλη του ift μπορούν να ανακτήσουν και να κατεβάσουν τα υπάρχοντα έγγραφα δοκιμών, πιστοποίησης και βαθμονόμησης της εταιρείας τους, καθώς και τη βιβλιογραφία του ift, τις τεχνικές πληροφορίες, την έρευνα και τις εκθέσεις δοκιμών μέσω της πύλης www.ift-rosenheim.de. Επιπλέον, μπορούν να ανταλλάσσουν έγγραφα με τον φορέα εκμετάλλευσης μέσω μιας διαδικασίας μεταφόρτωσης και λήψης, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώνει έγγραφα τα οποία ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να μεταφορτώνει ξανά, και αντίστροφα, ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να παρέχει (μεταφορτώνει) έγγραφα που δημιουργούνται για τον χρήστη, τα οποία ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να μεταφορτώνει. Η ανταλλαγή εγγράφων πραγματοποιείται μέσω των εφαρμογών/περιπτώσεων ift-Cloud και iftFEM. Τα μέλη του ift μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση και να κατεβάζουν δωρεάν τα πρακτικά των συνεδρίων των Rosenheim Window Days, τεχνικές πληροφορίες και ερευνητικές εκθέσεις. Επιπλέον, τα μέλη του ift έχουν πρόσβαση στο περιοδικό για τα μέλη ift impulse και Normen News, στο τεχνικό λεξικό, στον κατάλογο των μελών του Institut für Fenstertechnik e.V. και στα σχέδια οδηγιών του ift.

(6) Η ανάκτηση και η λήψη εγγράφων δοκιμών, πιστοποίησης και βαθμονόμησης καθώς και η ανταλλαγή εγγράφων είναι δωρεάν για τους εγγεγραμμένους χρήστες (βλ. § 4) και τα μέλη του ift, εκτός εάν οι αντίστοιχες υπηρεσίες παραπέμπουν σε υποχρέωση καταβολής κόστους. Η ανάκτηση και η λήψη τεχνικών πληροφοριών και ερευνητικών εκθέσεων είναι δωρεάν για τα μέλη του ift, ενώ για όλους τους άλλους χρήστες οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε χρέωση. Ο φορέας εκμετάλλευσης επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος να εισάγει ανά πάσα στιγμή χρέωση για μεμονωμένες υπηρεσίες. Η ανάκτηση και η λήψη άρθρων από το βιβλιοπωλείο υπόκειται σε χρέωση για όλους τους χρήστες- ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει στα μέλη του ift έκπτωση για όλα τα άρθρα.

(7) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ή να αναδιατάξει την ιστοσελίδα/πύλη του καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του χωρίς προειδοποίηση ή να τις αλλάξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(8) Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και οι προσφορές υπηρεσιών του φορέα εκμετάλλευσης προσφέρονται στον χρήστη με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας. Προσωρινές διακοπές/περιορισμοί της λειτουργίας λόγω συνήθων εργασιών συντήρησης - τις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης δικαιούται να εκτελεί ανά πάσα στιγμή -, περαιτέρω εξελίξεων, ενδοσυστημικών διαταραχών του Διαδικτύου σε τρίτους παρόχους ή τρίτους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ή λόγω ανωτέρας βίας είναι δυνατές. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία αξίωση για σωστή πρόσβαση στην πύλη ανά πάσα στιγμή ή για αδιάλειπτη χρηστικότητα ή προσβασιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό ισχύει ιδίως στο βαθμό που η πρόσβαση στις υπηρεσίες προκαλείται από διαταραχές που δεν είναι ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης.

§ 4 Υποχρέωση εγγραφής/ευθύνη για τα δεδομένα των χρηστών

(1) Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών, ιδίως για την ανάκτηση και τη λήψη εγγράφων δοκιμών, πιστοποίησης και βαθμονόμησης, καθώς και βιβλιογραφίας του ift, τεχνικών πληροφοριών και ερευνητικών εκθέσεων, απαιτείται προηγούμενη εγγραφή - εάν είναι απαραίτητο ως πελάτης της πύλης - και δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης πρέπει να εγγραφεί μία φορά εισάγοντας τα ζητούμενα στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα του διαχειριστή της εταιρείας κατά την ενεργοποίηση του "My ift") στη μάσκα εισαγωγής και στη συνέχεια θα λάβει έναν λογαριασμό χρήστη προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μάσκας εισαγωγής και να ενημερώνει τα δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο, ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη. Μετά την εγγραφή, ο Διαχειριστής θα αποστείλει στον Χρήστη έναν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Κατά την πρώτη πρόσβαση στον ιστότοπο, ο χρήστης θα αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που του έχει αποσταλεί σε έναν κωδικό πρόσβασης που γνωρίζει μόνο ο ίδιος.

Δεν υπάρχει δικαίωμα εγγραφής από τον φορέα εκμετάλλευσης. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε υποχρέωση εγγραφής υπηρεσίες που ήταν προηγουμένως ελεύθερα προσβάσιμες.

(2) Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί μυστικό το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης απορρήτου, ο φορέας εκμετάλλευσης δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα τον χρήστη από τη χρήση των υπηρεσιών.

(3) Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις παραγγελίες, ανακλήσεις, λήψεις και άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με το όνομα χρήστη. Όλες οι παραγγελίες για έγγραφα, υπηρεσίες ή άλλα προϊόντα θα χρεώνονται στον κάτοχο του λογαριασμού χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης.

(4) Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιεί αμέσως εγγράφως τον φορέα εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε κατάχρηση των δεδομένων χρήστη του ή για οποιαδήποτε υποψία αυτής, καθώς και για την απώλεια των δεδομένων αυτών. Ο φορέας εκμετάλλευσης θα αποκλείσει την πρόσβαση στην προστατευόμενη με κωδικό πρόσβασης περιοχή για το εν λόγω όνομα χρήστη το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της ειδοποίησης. Μόνο αφού διασφαλιστεί ότι η κατάχρηση δεν υφίσταται (ή δεν υφίσταται πλέον) ή αν διαλυθεί η σχετική υποψία, μπορεί να αρθεί ο αποκλεισμός - κατόπιν αιτήματος του χρήστη ή μετά από νέα εγγραφή.

(5) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια πρόσβασης ενός χρήστη ανά πάσα στιγμή, μπλοκάροντας τα δεδομένα πρόσβασης, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την πράξη του. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται ιδίως εάν ο χρήστης έχει παράσχει ψευδή στοιχεία για την εγγραφή, έχει παραβιάσει το καθήκον επιμέλειας κατά τον χειρισμό των δεδομένων πρόσβασης, έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και έχει παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της πύλης www. ift-rosenheim. de.

§ 5 Ασφάλεια δεδομένων

Το Διαδίκτυο είναι ένα δημόσια προσβάσιμο σύστημα. Η αποκάλυψη πληροφοριών από τον χρήστη μέσω του Διαδικτύου γίνεται με δική του ευθύνη. Τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν ή να πέσουν στα χέρια μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Από αυτό δεν προκύπτουν αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη έναντι του φορέα εκμετάλλευσης. Ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών και την αντίστοιχη προστασία των συστημάτων ΤΠ του φορέα εκμετάλλευσης. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.

§ 6 Προστασία δεδομένων

Ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί τις νόμιμες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Εκτός εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για άλλου είδους χρήση, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη κατά την εγγραφή θα αποθηκεύονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης σε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Η συγκατάθεση για την εγγραφή είναι απαραίτητη καθώς απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου στον ιστότοπο του φορέα εκμετάλλευσης.

§ 7 Εμπιστευτικότητα

Ο χρήστης διασφαλίζει ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν αποκτούν την άδεια πρόσβασης ή τα αντίγραφα/πολλαπλάσματα που έχουν γίνει από τον ίδιο ή τους εξουσιοδοτημένους δευτερεύοντες χρήστες (βλ. § 9 παράγραφος 4) ούτε αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη γνώση του περιεχομένου των δεδομένων της βάσης δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

§ 8 Υποχρεώσεις του χρήστη

(1) Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πρόσβαση αποκλειστικά με τον κατάλληλο τρόπο και να μην παραβιάζει τα χρηστά ήθη, τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ή/και τυχόν συμβατικές διατάξεις κατά τη χρήση της πύλης. Επιπλέον, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας του φορέα εκμετάλλευσης ή/και τρίτου. Επιπλέον, ο χρήστης δεσμεύεται ιδίως να μην κάνει κατάχρηση των επιλογών πρόσβασης, να συμμορφώνεται με τις αρχές της ασφάλειας των δεδομένων που αναγνωρίζονται για την προστασία των δεδομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

(2) Επιπλέον, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μυστικά, να μην τα μεταδίδει, να μην ανέχεται ή/και να μην επιτρέπει να γίνουν γνωστά και να αναφέρει στον Διαχειριστή χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε κατάχρηση (βλ. § 4 (4)). Παρόλο που ο χρήστης ή ο διαχειριστής της εταιρείας του είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εταιρεία του (βλ. § 4 παράγραφος 3), ο εγγεγραμμένος χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τον φορέα εκμετάλλευσης για την αποχώρηση υπαλλήλου από την εταιρεία του, ο οποίος είχε δικαίωμα χρήσης της πύλης www.ift-rosenheim.de και διέθετε τα αντίστοιχα στοιχεία πρόσβασης.

(3) Ο εγγεγραμμένος χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον διαχειριστή της υπεύθυνης εταιρείας του κατά την ενεργοποίηση του "My ift" με το κέντρο εγγράφων και, κατά περίπτωση, την περιοχή μελών, δηλαδή κατά την εγγραφή του (βλ. § 4 παράγραφος 1). Ο χρήστης ή ο διαχειριστής της εταιρείας του είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εταιρεία του. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει και είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στην κλειστή περιοχή πελατών "My ift" με το κέντρο εγγράφων και, κατά περίπτωση, στην περιοχή μελών. Επιπλέον, ο χρήστης ή ο διαχειριστής της εταιρείας του υποχρεούται να απομακρύνει τους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία. Επιπλέον, μπορεί να παραχωρήσει πρόσβαση στις διάφορες περιοχές του κέντρου εγγράφων αναθέτοντας ρόλους.

(4) Ο χρήστης αποζημιώνει τον φορέα εκμετάλλευσης για κάθε μειονέκτημα που υφίσταται ο φορέας εκμετάλλευσης ως αποτέλεσμα παραβίασης της σύμβασης από τον χρήστη ή ως αποτέλεσμα απαίτησης από τρίτους λόγω ενεργειών του χρήστη που συνιστούν παραβίαση της σύμβασης.

(5) Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης ή το μέλος του ift προσθέσει πρόσθετες πληροφορίες στα έγγραφα δοκιμών, πιστοποίησης και διακρίβωσης της δικής του εταιρείας που είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη www.ift-rosenheim.de, ο χρήστης/μέλος του ift είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το τροποποιημένο περιεχόμενο των εγγράφων δοκιμών, πιστοποίησης και διακρίβωσης. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα, την πληρότητα και τη νομιμότητα των προσθηκών που γίνονται. Ο εγγεγραμμένος χρήστης/μέλος τουift είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι τα περιεχόμενα δεν παραβιάζουν τις νομικές διατάξεις, τα δικαιώματα τρίτων και τους κώδικες δεοντολογίας. Ειδικότερα, ο εγγεγραμμένος χρήστης/μέλος τουift δεν μπορεί να δημοσιεύει ή να παραπέμπει σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην πύλη www.ift-rosenheim.de το οποίο παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάσει τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων, είναι δυσφημιστικό ή επιζήμιο για την επιχείρηση, άσεμνο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, εξυμνεί τη βία, πορνογραφικό, ρατσιστικό, υποκινούμενο σε μίσος, ξενοφοβικό ή είναι ή μπορεί να θεωρηθεί καταδικαστέο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(6) Ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος του τερματικού εξοπλισμού και τα τηλεπικοινωνιακά τέλη.

(7) Επιπλέον, ο χρήστης απαγορεύεται να υποβαθμίζει ή να επιχειρεί να υποβαθμίσει τη λειτουργικότητα της πύλης www.ift-rosenheim.de ή τρίτων με τεχνικές ενέργειες (όπως εκτέλεση σεναρίων, απόπειρες πειρατείας, διάδοση ιών, σκουληκιών, δούρειων ίππων, επιθέσεις ωμής βίας κ.λπ.).

§ 9 Πεδίο χρήσης

(1) Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τις προσφορές υπηρεσιών που διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη www.ift-rosenheim.de στο βαθμό που έχει συμφωνηθεί ή, ελλείψει συμφωνίας, στο βαθμό που αντιστοιχεί στον σκοπό που επιδιώκεται με την παροχή από τον φορέα εκμετάλλευσης.

(2) Όλα τα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας στις επιγραμμικές υπηρεσίες και σε όλες τις προσφορές υπηρεσιών, τα έγγραφα, τις εκθέσεις δοκιμών, τις εξειδικευμένες πληροφορίες, τις ερευνητικές εκθέσεις και τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, ανήκουν - σε σχέση με τον χρήστη - αποκλειστικά στον φορέα εκμετάλλευσης.

(3) Η αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή ή η αντίστοιχη προσφορά υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί ή να μεταδοθεί σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα) χωρίς τη ρητή άδεια του φορέα εκμετάλλευσης.

(4) Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, τα έγγραφα και τις πληροφορίες μόνο με ρητή εξουσιοδότηση στο πλαίσιο της αντίστοιχης σύμβασης για τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς και αποκλειστικά για δική του, εσωτερική χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει αντίγραφα σε χαρτί και αντίγραφα (λήψεις και εκτυπώσεις) μεμονωμένων δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών για δική του ιδιωτική ή προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τα επτά- η άδεια για την παραγωγή αντιγράφων/πολλαπλών αντιγράφων πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση.

(5) Οι εγγεγραμμένοι χρήστες και τα μέλη του ift μπορούν επίσης να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαριθμούνται στην § 3 (4) για δική τους εσωτερική χρήση, εφόσον έχουν λάβει ρητή εξουσιοδότηση να το πράξουν στο πλαίσιο των όρων χρήσης. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα σε χαρτί και αντίγραφα (λήψεις και εκτυπώσεις) των εγγράφων δοκιμών, πιστοποίησης και βαθμονόμησης. Τα μέλη του ift μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα και αντίγραφα (λήψεις και εκτυπώσεις) των ανωτέρω εγγράφων, των τεχνικών πληροφοριών και των ερευνητικών εκθέσεων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τα επτά.

Κανένας χρήστης δεν μπορεί να κάνει αντίγραφα σε χαρτί και αντίγραφα (λήψεις και εκτυπώσεις) των εγγράφων και των άρθρων που προσφέρονται στο βιβλιοπωλείο.

(6) Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάφραση, επεξεργασία, διαρρύθμιση ή άλλος μετασχηματισμός. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση υποψίας κακής χρήσης ή άλλων παραβιάσεων της σύμβασης, να διερευνήσει τα περιστατικά αυτά και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή/και να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα τον χρήστη από τη χρήση της πύλης και να μπλοκάρει τα δεδομένα πρόσβασης του χρήστη. Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης του φορέα εκμετάλλευσης δεν θίγονται από αυτό.

(7) Ο χρήστης δεν μπορεί να αφαιρέσει τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, τα εμπορικά σήματα και άλλες νομικές επιφυλάξεις στα δεδομένα και πρέπει να διασφαλίζει ότι αναγνωρίζεται η συγγραφή τους. Επιπλέον, δεν μπορεί να αλλάξει, να αντιγράψει, να αντιγράψει, να πωλήσει, να νοικιάσει, να χρησιμοποιήσει, να προσθέσει ή να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο τα εμπορικά σήματα και τα άλλα περιεχόμενα της πύλης(www.ift-rosenheim.de), εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του.

§ 10 Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης

(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ευθύνεται για την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου των δεδομένων που παρέχει ο χρήστης.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης θέτει δεδομένα, έγγραφα και πληροφορίες στη διάθεση του χρήστη για ανάκτηση και χρήση. Ο Διαχειριστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και/ή εγγύηση για την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία και την επικαιρότητα, καθώς και για τη χρηστικότητα και/ή τη δυνατότητα χρήσης των ανακτηθέντων δεδομένων, εγγράφων, πληροφοριών, ερευνών και εκθέσεων δοκιμών ή για την ελευθερία τους από δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

(3) Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει δωρεάν δεδομένα, έγγραφα και πληροφορίες, δεν ευθύνεται -εκτός από την περίπτωση πρόθεσης και δόλου- για ουσιώδη ελαττώματα και ελαττώματα του τίτλου των εν λόγω δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών.

(4) Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη, ανεξαρτήτως νομικής βάσης - ιδίως λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική υποχρέωση και από παράνομες πράξεις. Αυτό δεν ισχύει εάν η ευθύνη είναι υποχρεωτική, π.χ. σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα, σε περιπτώσεις πρόθεσης, βαριάς αμέλειας, για ζημίες στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία, λόγω ανάληψης εγγύησης για την ύπαρξη ενός αγαθού ή παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η αποζημίωση για την παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ή βαριά αμέλεια ή ευθύνη για σωματικές βλάβες ή λόγω της ανάληψης εγγύησης για την ύπαρξη περιουσιακού στοιχείου. Η αλλαγή του βάρους απόδειξης σε βάρος του χρήστη δεν συνδέεται με την ανωτέρω διάταξη.

(5) Δεδομένου ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει καμία επιρροή στη μεταφορά δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τεχνικά σφάλματα κατά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν εγγυάται ότι οι διαδραστικές διαδικασίες θα φτάσουν στον χρήστη σωστά και με συγκεκριμένη ταχύτητα μετάδοσης, ούτε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εγγυημένη ανά πάσα στιγμή.

(6) Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του συστήματος ή σε περίπτωση διακοπής των δικτύων δημόσιας υπηρεσίας, ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση του συστήματος. Ο χρήστης δεν δικαιούται να εγείρει αξιώσεις οποιουδήποτε είδους έναντι του φορέα εκμετάλλευσης εάν εργασίες συντήρησης, βλάβες στο σύστημα ή στα δίκτυα δημόσιας υπηρεσίας οδηγούν ή οδήγησαν στη μη διαθεσιμότητα της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή/και της πύλης www.ift-rosenheim.de.

(7) Λόγω των τεχνικών συνθηκών που προκύπτουν από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ροή πληροφοριών από και προς αυτόν δεν υποκλέπτεται ή/και καταγράφεται από τρίτους. Ως εκ τούτου, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων εκτός της σφαίρας ελέγχου του. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ευθύνεται επίσης για ζημιογόνα γεγονότα - όπως απώλεια δεδομένων - που συμβαίνουν στη διαδρομή μετάδοσης εκτός της περιοχής ελέγχου του.

(8) Παρόλο που ο Διαχειριστής λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη www.ift-rosenheim.de σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα τεχνικά και οργανωτικά πρότυπα ασφαλείας, δεν εγγυάται ότι η διαδικτυακή πύλη είναι απαλλαγμένη από ιούς. Από την άποψη αυτή, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δική του προστασία. Πριν από τη λήψη δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων, πρέπει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας- η διάταξη αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του βάρους απόδειξης σε βάρος του χρήστη.

(9) Ο δικτυακός τόπος www.ift-rosenheim.de συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων. Η ift Rosenheim GmbH δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο των άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Ο εκάστοτε πάροχος ή φορέας εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων που δεν είναι φορείς εκμετάλλευσης, γι' αυτό και η ift Rosenheim GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη γι' αυτό. Η ift Rosenheim GmbH δεν υιοθετεί ρητά το περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστότοπου που δεν είναι ο φορέας εκμετάλλευσης - εφόσον δεν αφορά ιστότοπους εταιρειών που συνδέονται με τον φορέα εκμετάλλευσης, όπως το Institut für Fenstertechnik e.V. - ως δικό της, αλλά αποστασιοποιείται από τους συνδεδεμένους ιστότοπους.

§ 11 Τελικές διατάξεις, τόπος δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο

(1) Δεν υπάρχουν παρεπόμενες συμφωνίες στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της παρούσας ρήτρας, πρέπει πάντα να γίνονται εγγράφως για να είναι αποτελεσματικές.

(2) Σε περίπτωση που κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας καταστεί άκυρη ή ανίσχυρη εν όλω ή εν μέρει ή χάσει τη νομική της ισχύ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων/ρυθμίσεων της παρούσας συμφωνίας. Οι άκυρες/άκυρες διατάξεις αντικαθίστανται από διατάξεις που πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την προβλεπόμενη διάταξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση εμφάνισης κενών στις διατάξεις που ενδέχεται να απαιτούν ερμηνεία.

(3) Εφόσον ο χρήστης είναι έμπορος κατά την έννοια του γερμανικού εμπορικού κώδικα, ο τόπος δικαιοδοσίας είναι το Ρόζενχαϊμ.

(4) Όλες οι νομικές σχέσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG).

Όροι χρήσης για τη ζωντανή μετάδοση εξετάσεων στον ιστότοπο ζωντανής ροής www.ift-arena.de

§ 1 Πεδίο εφαρμογής και βάση

§ 2 Όροι χρήσης

§ 3 Αντικείμενο χρήσης και λειτουργίας

§ 4 Ανάκτηση δεδομένων σύνδεσης και σύνδεση

§ 5 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη και πεδίο χρήσης

§ 6 Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης

§ 7 Προστασία δεδομένων

§ 8 Τελική ρήτρα

Η ift Rosenheim GmbH, εφεξής "ift" ή "Διαχειριστής", πραγματοποιεί δοκιμές προϊόντων στα εργαστήριά της, τις καταγράφει και παρέχει στον πελάτη, εφεξής "Χρήστης", τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις δοκιμές των προϊόντων του μέσω ζωντανής μετάδοσης βίντεο στην ιστοσελίδα ζωντανής ροής www.ift-arena.de. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

§1 Πεδίο εφαρμογής και βάση

(1) Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις εξετάσεων που προσφέρει το ift στον ιστότοπο ζωντανής ροής www.ift-arena.de. Επιπρόσθετα και συμπληρωματικά στους παρόντες Όρους Χρήσης, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Χρήσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ift Rosenheim www.ift-rosenheim.de. Οι ακόλουθοι ειδικότεροι όροι χρήσης υπερισχύουν των γενικών όρων χρήσης στο βαθμό που περιέχουν αποκλίνουσες διατάξεις.

(2) Με τη σύνδεση ή/και την έναρξη χρήσης του ιστότοπου ζωντανής μετάδοσης www.ift-arena.de, ο χρήστης αποδέχεται τους παρόντες όρους για τις ζωντανές μεταδόσεις εξετάσεων και τους Γενικούς Όρους Χρήσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ift Rosenheim www.ift-rosenheim.de.

(3) Εκτός από τους παρόντες και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του ift. Το ίδιο ισχύει και για τους όρους και τις οδηγίες χρήσης της τεκμηρίωσης δοκιμών του ift (συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου και του εικονογραφήματος του ift). Επιπλέον, η δήλωση προστασίας δεδομένων του φορέα εκμετάλλευσης για τη χρήση του δικτυακού τόπου ζωντανής ροής www.ift-arena.de είναι καθοριστική.

(4) Οι όροι χρήσης για τις ζωντανές μεταδόσεις δοκιμών, οι γενικοί όροι χρήσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ift Rosenheim www.ift-rosenheim.de και η πολιτική απορρήτου του φορέα εκμετάλλευσης μπορούν να προβληθούν, να αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση www.ift-rosenheim.de. Τυχόν όροι και προϋποθέσεις του χρήστη που έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από αυτούς ή/και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν ισχύουν.

(5) Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης έναντι των χρηστών για το μέλλον, για παράδειγμα προκειμένου να ληφθούν υπόψη αλλαγές στη νομοθεσία ή αλλαγές στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ift Rosenheim www.ift-rosenheim.de.

§ 2 Όροι χρήσης

(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του δικτυακού τόπου ζωντανής μετάδοσης www.ift-arena.de και την παρακολούθηση των ζωντανών εξετάσεων είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο και το λογισμικό που απαιτείται γι' αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(2) Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο δικτυακός τόπος ζωντανής μετάδοσης www.ift-arena.de και να παρακολουθηθούν οι εξετάσεις σε ζωντανή μετάδοση, πρέπει επίσης να πληρούνται οι ακόλουθες τεχνικές προϋποθέσεις:

(α) Για την πρόσβαση στη ζωντανή ροή απαιτείται ένας υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet ή smartphone με γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στην τελευταία έκδοση.

(β) Για τη λήψη της ζωντανής ροής απαιτείται τουλάχιστον DSL 6000, για ροές HD τουλάχιστον DSL 16000 ή κάτι ανάλογο.

(γ) Οι κινητές συσκευές πρέπει να διαθέτουν επαρκή λήψη UMTS/LTE/HSDPA με εύρος ζώνης λήψης 6000 KBit. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάκτηση ζωντανής ροής δημιουργεί σημαντική μεταφορά δεδομένων, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κόστος, ιδίως για κινητές συσκευές με περιορισμένο μηνιαίο όγκο μεταφοράς- το κόστος αυτό βαρύνει τον χρήστη.

(3) Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των προαναφερόμενων τεχνικών απαιτήσεων. Ο ίδιος επιβαρύνεται με το κόστος του τερματικού εξοπλισμού και τα τηλεπικοινωνιακά τέλη.

(4) Μια περαιτέρω προϋπόθεση για την παρακολούθηση της ζωντανής δοκιμής είναι ότι ο χρήστης ενημερώνει εγγράφως τον φορέα εκμετάλλευσης κατά την παραγγελία της δοκιμής, αλλά το αργότερο μία ημέρα πριν από τη δοκιμή, ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει τη δοκιμή του προϊόντος του (των προϊόντων του) στον ιστότοπο ζωντανής ροής www.ift-arena.de και ζητά τα δεδομένα σύνδεσης που απαιτούνται για το σκοπό αυτό (βλ. § 4) σε επαρκή ποσότητα (εγγράφως).

§ 3 Αντικείμενο χρήσης και λειτουργίας

(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης πραγματοποιεί δοκιμές του προϊόντος στα εργαστήριά του - μετά από αντίστοιχη θέση σε λειτουργία από τον χρήστη.

(2) Ο χρήστης και κάθε πρόσωπο που διαθέτει την κατάλληλη άδεια πρόσβασης (εφεξής "εξουσιοδοτημένο πρόσωπο") μπορεί να παρακολουθεί τη δοκιμή των προϊόντων του μέσω ζωντανής μετάδοσης βίντεο μέσω του δικτυακού τόπου ζωντανής ροής www.ift-arena.de. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνδεθεί ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο ζωντανής ροής www.ift-arena.de. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο χρειάζονται έναν σύνδεσμο και μια εξατομικευμένη σύνδεση (βλ. § 4).

(3) Όσο ο σύνδεσμος είναι ενεργός, ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να παρατηρεί και να παρακολουθεί τον έλεγχο. Εναπόκειται στον χειριστή να αποφασίσει πότε η σύνδεση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

(4) Η παρακολούθηση/παρακολούθηση ζωντανής μετάδοσης βίντεο είναι δωρεάν για τους χρήστες και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει χρέωση ανά πάσα στιγμή.

(5) Ο φορέας εκμετάλλευσης καταγράφει τις δοκιμές προϊόντων και αρχειοθετεί τις καταγραφές αυτές στο βαθμό που υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο για την εκάστοτε δοκιμή. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να καταγράφει και να αρχειοθετεί τις δοκιμές προϊόντων, ο χρήστης μπορεί να λάβει αντίγραφο του αρχείου δοκιμών σε DVD ή μέσω του ift Cloud κατόπιν γραπτής αίτησης. Η δημιουργία και η αποστολή του αντιγράφου της καταγραφής της δοκιμής είναι δωρεάν. Ωστόσο, ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει οποιαδήποτε στιγμή χρέωση και σε αυτό το θέμα. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την καταγραφή (αντίγραφο της καταγραφής) της δοκιμής μόνο στο βαθμό που ορίζεται στο άρθρο 5.

(6) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει ή να αλλάζει με άλλο τρόπο την πύλη του, την ιστοσελίδα ζωντανής ροής www.ift-arena.de καθώς και τη ζωντανή μετάδοση των εξετάσεων ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική του ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

§ 4 Ανάκτηση δεδομένων σύνδεσης και σύνδεση

(1) Για να μπορεί να παρακολουθεί τη ζωντανή βιντεομετάδοση των προϊόντων του, ο χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του χρήστη πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο ζωντανής ροής www.ift-arena.de. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης και κάθε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο χρειάζονται έναν σύνδεσμο και μια εξατομικευμένη σύνδεση για τον ιστότοπο ζωντανής ροής www.ift-arena.de.

(2) Ο χρήστης θα λάβει τον σύνδεσμο και τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης (σε επαρκή ποσότητα) από τον φορέα εκμετάλλευσης σε ξεχωριστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν γραπτού αιτήματος. Ο χρήστης πρέπει να ζητήσει εγγράφως τα δεδομένα σύνδεσης τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη δοκιμή (βλ. § 2 σημείο 4). Πρέπει να ενημερώσει τον Διαχειριστή για τον αριθμό των απαιτούμενων εξατομικευμένων συνδέσεων. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή πολλών χρηστών με μία σύνδεση και/ή η διαβίβαση των δεδομένων σύνδεσης σε τρίτους.

(3) Για κάθε συνεδρία, δηλαδή για κάθε έλεγχο, ο Διαχειριστής εκχωρεί νέα δεδομένα σύνδεσης, τα οποία διαβιβάζει στον Χρήστη ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν σχετικού αιτήματος. Αυτό δεν ισχύει εάν πραγματοποιούνται αρκετοί έλεγχοι του προϊόντος (των προϊόντων) του χρήστη σε μία ή δύο διαδοχικές ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα σύνδεσης, αλλά τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα σύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές συνεδρίες αυτή/αυτές την ημέρα/ες.

(4) Με την είσοδό του, ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ift Rosenheim www.ift-rosenheim.de καθώς και την Πολιτική Απορρήτου του Διαχειριστή.

(5) Ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα σύνδεσης μυστικά. Σε περίπτωση που παραβιάζει αυτή την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα τον χρήστη ή/και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο από τη χρήση του ιστότοπου ζωντανής ροής www.ift-arena.de. Ο χρήστης ή/και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί επίσης να αποκλειστεί από τη χρήση του ιστότοπου ζωντανής ροής. Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης δεν επηρεάζονται από αυτό.

(6) Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιεί αμέσως εγγράφως τον φορέα εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε κατάχρηση των δεδομένων σύνδεσής του ή των δεδομένων σύνδεσης του προσώπου ή των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, ή για οποιαδήποτε υποψία τέτοιας κατάχρησης ή απώλειας των δεδομένων αυτών.

§ 5 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη και πεδίο χρήσης

(1) Ο χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του χρήστη μπορεί να παρακολουθήσει τη ζωντανή μετάδοση - και παρουσία τρίτων.

(2) Ο χρήστης ή το πρόσωπο του χρήστη που έχει δικαίωμα πρόσβασης δεν δικαιούται:

(α) να μεταβιβάσει σε τρίτους τα δεδομένα σύνδεσης ή/και τον σύνδεσμο που του έχει διαβιβάσει ο Διαχειριστής,

(β) να καταγράψει τη ζωντανή μετάδοση (π.χ. με τη βοήθεια καταγραφής οθόνης ή με κάμερα στραμμένη στην οθόνη), να την καταγράψει, να τη χρησιμοποιήσει εμπορικά, να την επεξεργαστεί, να την αναπαραγάγει, να την επεξεργαστεί, να την αναπαραγάγει δημόσια ή/και να την θέσει σε κυκλοφορία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(γ) να αναλαμβάνει τον έλεγχο της κάμερας (ζουμ και περιστροφή) ή να χρησιμοποιεί τη λειτουργία μεγαφώνου χωρίς τη συγκατάθεση του χειριστή.

(3) Κατόπιν γραπτού αιτήματος, ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των καταγραφών των δοκιμών σε DVD ή μέσω του ift Cloud (βλ. § 3 σημείο (4)). Ο χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του χρήστη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αρχεία δοκιμών μόνο στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης και αποκλειστικά για δική του εσωτερική χρήση (π.χ. για την εκπαίδευση των εργαζομένων).

(4) Ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης στον χρήστη δεν δικαιούται να επεξεργάζεται, να αναπαράγει, να επανασχεδιάζει, να χειραγωγεί, να χρησιμοποιεί εμπορικά, να μεταβιβάζει σε τρίτους, να αναπαράγει δημόσια, να δημοσιεύει για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς και/ή να διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην αγορά την καταγραφή της δοκιμής και/ή τμήματα αυτής. Αυτό ισχύει και για τα στιγμιότυπα οθόνης της καταγραφής της εξέτασης.

(5) Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα τον χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας ζωντανής ροής www.ift-arena.de σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω κανονισμών, υποψίας παραβίασης ή/και κακής χρήσης της ιστοσελίδας ζωντανής ροής και να μπλοκάρει τα δεδομένα σύνδεσης του χρήστη. Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης του φορέα εκμετάλλευσης δεν θίγονται από αυτό.

(6) Ο χρήστης ευθύνεται για κάθε ζημία που υφίσταται ο φορέας εκμετάλλευσης ως αποτέλεσμα της παραβίασης των ανωτέρω κανονισμών ή/και της κακής χρήσης.

(7) Όλα τα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης των δοκιμαστικών εγγραφών βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Διαχειριστή σε σχέση με τον Χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να αφαιρέσει σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα και άλλες νομικές επιφυλάξεις και πρέπει να διασφαλίζει την αναγνώριση της συγγραφής.

§ 6 Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης

(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για τη λειτουργικότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί ο χρήστης/το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο χρήστη, τις τερματικές συσκευές που χρησιμοποιούνται ή/και το λογισμικό που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τεχνικές δυσλειτουργίες κατά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και για διαδραστικές διαδικασίες που φθάνουν στον χρήστη σωστά και με ορισμένη ταχύτητα μετάδοσης.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή/και εγγύηση για την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία της καταγραφής της δοκιμής.

(3) Εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει δωρεάν στον χρήστη την καταγραφή των εξετάσεων, δεν ευθύνεται -εκτός από την περίπτωση πρόθεσης και δόλου- για τα ουσιώδη ελαττώματα και τα ελαττώματα του τίτλου της καταγραφής.

§ 7 Προστασία δεδομένων

(1) Κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου ζωντανής ροής www.ift-arena.de και κατά τη διάρκεια ή με αφορμή τη μετάδοση των ζωντανών εξετάσεων, ο φορέας εκμετάλλευσης συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή του προσώπου ή των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο:

  • Όνομα
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Διεύθυνση IP
  • Δεδομένα ήχου

καθώς και τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που βρίσκονται στο χώρο:

  • Δεδομένα εικόνας
  • Δεδομένα ήχου
  • ονόματα, κατά περίπτωση

(3) Τα προαναφερθέντα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Ζωντανή μετάδοση της εξέτασης
  • αρχειοθέτηση της εξέτασης

Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους ή θα διαβιβαστούν μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και σε περίπτωση που χορηγηθούν οι σχετικές άδειες.

(4) Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1α DSGVO.

(5) Τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης VPN, ώστε τρίτοι να μην έχουν πρόσβαση στα διαβιβαζόμενα δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαβίβασης. Τα δεδομένα σύνδεσης διασφαλίζονται μέσω κρυπτογράφησης SSL.

(6) Λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων μπορούν να βρεθούν στη δήλωση προστασίας δεδομένων του φορέα εκμετάλλευσης, η οποία τίθεται υπόψη του χρήστη ή του προσώπου που έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο κατά την είσοδο (βλ. § 4 σημείο 4). Η δήλωση προστασίας δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης.

§ 8 Τελική διάταξη

Εφόσον οι παρόντες ειδικοί όροι χρήσης δεν περιέχουν ειδικότερες διατάξεις, ισχύουν - κατά τα λοιπά - οι Γενικοί Όροι Χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ift Rosenheim www.ift-rosenheim.de, ιδίως όσον αφορά το αντικείμενο της χρήσης, την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τις υποχρεώσεις του χρήστη, την έκταση της χρήσης, την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης, τον τόπο δικαιοδοσίας και το εφαρμοστέο δίκαιο, ισχύουν συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω διατάξεις οι §§ 3, 5 έως 11 των Γενικών Όρων Χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ift Rosenheim www.ift-rosenheim.de.