Τεχνικές πληροφορίες ift MO-06/1 Πλαίσια τοποθέτησης

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Οι δωρεάν τεχνικές πληροφορίες παρέχουν συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό, την υποβολή προσφορών και την εφαρμογή για παράθυρα και πόρτες

Τα πλαίσια τοποθέτησης βρίσκονται σε άνοδο, επειδή απλοποιούν την τοποθέτηση, επιταχύνουν την κατασκευαστική διαδικασία λόγω των σύντομων χρόνων παράδοσης, επιτρέπουν την ταχεία αντικατάσταση των δομικών στοιχείων σε περίπτωση βλάβης ή εκσυγχρονισμού, μειώνουν τις δομικές ζημιές καθώς και το κόστος τοποθέτησης των παραθύρων έως και 9,1 % κατά τη διάρκεια της "ζωής του κτιρίου". Η δωρεάν τεχνική πληροφορία του ift MO-06/1 "2-stage installation of windows and doors with pre-assembly frames" παρέχει σε ιδιοκτήτες κτιρίων, μελετητές, κατασκευαστές και εταιρείες τοποθέτησης 54 σελίδες με συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό, την υποβολή προσφορών, τις πωλήσεις, την εφαρμογή και την οικοδομική νομοθεσία. Στο συνοδευτικό φυλλάδιο, εμπειρογνώμονες από τους τομείς της αρχιτεκτονικής, της κατασκευής/διαχείρισης ακινήτων και της μηχανικής/εμπειρογνωμοσύνης δίνουν την προσωπική τους εκτίμηση. Λήψη από τη διεύθυνση www.ift-rosenheim.de/montagezarge

Οι δωρεάν τεχνικές πληροφορίες του ift MO-06/1 "Εγκατάσταση παραθύρων και θυρών σε 2 στάδια με προκατασκευασμένα κουφώματα" παρέχουν 54 σελίδες με συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό, την υποβολή προσφορών, τις πωλήσεις, την εφαρμογή και την οικοδομική νομοθεσία (Πηγή: © ift Rosenheim)
Παραδείγματα πλαισίων προ-συναρμολόγησης για διάφορες καταστάσεις τοποθέτησης και κατασκευές εξωτερικών τοίχων (Πηγή: Οδηγός τοποθέτησης, ift Rosenheim/RAL Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V.)
Η τοποθέτηση σε 2 στάδια είναι συνήθης πρακτική σε άλλα επαγγέλματα (Πηγή: αριστερά/κέντρο/δεξιά: photo 5000/sonnee101/js-photo - stock.adobe.com)
Αξιολόγηση της τοποθέτησης σε δύο στάδια από την άποψη του μελετητή και του κατασκευαστή (πηγή: Εικόνα 23 από την τεχνική πληροφορία του ift MO-06/1)

Τα σύγχρονα παράθυρα είναι υψηλής ποιότητας και πολύπλοκα εξαρτήματα που έχουν μεγάλη επίδραση στην άνεση διαβίωσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, η "παραδοσιακή" τοποθέτηση παραθύρων στη φάση του "υγρού κελύφους" οδηγεί συχνά σε σημαντικές δομικές βλάβες με δαπανηρές επισκευές, καθώς και σε καθυστέρηση της διαδικασίας κατασκευής. Αυτά τα προβλήματα αποφεύγονται με την εγκατάσταση σε δύο στάδια, κατά την οποία πρώτα τοποθετείται ένα πλαίσιο εγκατάστασης (πλαίσιο εγκατάστασης, πλαίσιο τοποθέτησης/αντικατάστασης, πλαίσιο περσίδων κ.λπ.), το οποίο καθιστά το κτίριο στεγανό από τις καιρικές συνθήκες μέσω μιας προσωρινής πλήρωσης (πάνελ, μεμβράνες κ.λπ.). Στη συνέχεια, τα παράθυρα τοποθετούνται μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του κελύφους/τελειώματος, ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές - όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις νέες ηλεκτρικές και υγειονομικές εγκαταστάσεις. Τα κουφώματα συναρμολόγησης αυξάνουν τον βαθμό προκατασκευής, απλοποιούν τις εργασίες συναρμολόγησης και σύνδεσης άλλων τεχνιτών (στεγανοποίηση κτιρίου, εξωτερικός σοβάς, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.) και έτσι συμβάλλουν επίσης στην καταπολέμηση της έλλειψης εξειδικευμένων εργατών.

Επιπλέον, η πρόοδος των κατασκευών επιταχύνεται επειδή τα πλαίσια συναρμολόγησης είναι γρήγορα διαθέσιμα και προσφέρουν ανεξαρτησία από τις στενώσεις εφοδιασμού για παράθυρα και πόρτες, για παράδειγμα σε περίπτωση υψηλής ζήτησης ή εποχιακών διακυμάνσεων της προσφοράς.

Το συχνά αναφερόμενο "εμπόδιο πώλησης" των πρόσθετων δαπανών ακυρώνεται από έναν ειλικρινή υπολογισμό του συνολικού κόστους. Η πρόσθετη δαπάνη για ένα πλαίσιο τοποθέτησης αντισταθμίζεται συνήθως από την κατά τα άλλα συνήθη δαπάνη για την κάλυψη, την προστασία και τον τελικό καθαρισμό των στοιχείων παραθύρων, καθώς και από την επεξεργασία των παραπόνων και τις καθυστερήσεις στην κατασκευή. Μια μελέτη κόστους-οφέλους (TH Rosenheim) μεταξύ της εγκατάστασης με και χωρίς πλαίσιο εγκατάστασης έδειξε πρόσθετο κόστος μεταξύ 4,6 % και 12,9 % (ανάλογα με τον υπολογισμό και τη συχνότητα των δομικών βλαβών). Όμως για εγκαταστάσεις με υψηλό δυναμικό κινδύνου (π.χ. χειμερινές εργασίες κατασκευής ή μακρά φάση κατασκευής), το πρόσθετο κόστος ήταν μόνο μεταξύ 0,2 % και 7,2 %. Εάν στη συνέχεια συμπεριληφθεί ο εκσυγχρονισμός, ο ρεαλιστικός πληθωρισμός και τα επιτόκια οδηγούν σε μειωμένο κόστος αντικατάστασης παραθύρων μετά από 40 χρόνια χρήσης 7,1 % ή 9,1 %, λαμβανομένων υπόψη των συνήθων δομικών βλαβών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί ποιοτικοί κατασκευαστές προσφέρουν πλέον εγκατάσταση μόνο με πλαίσια εγκατάστασης, επειδή αυτός ο τύπος εγκατάστασης είναι ασφαλέστερος και συνολικά φθηνότερος.

Αυτό καθιστά τα κουφώματα τοποθέτησης μια πολύτιμη επένδυση στην αειφορία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της αξίας, επειδή το κόστος, ο χρόνος και τα υλικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση των παραθύρων (η οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές σε μια κανονική διάρκεια ζωής ενός κτιρίου) είναι σημαντικά χαμηλότερα. Μια μη καταστροφική αντικατάσταση παραθύρων πραγματοποιείται λόγω φθοράς ή άυλης γήρανσης, για παράδειγμα λόγω νέων νομικών απαιτήσεων, απαιτήσεων των πελατών καθώς και λόγω της τεχνικής προόδου (τεχνολογίες smarthome κ.λπ.). Η ανακύκλωση ή η περαιτέρω χρήση του "χρησιμοποιημένου παραθύρου" σε άλλα κτίρια είναι επίσης εύκολα δυνατή. Το κόστος και η προσπάθεια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου είναι επομένως σημαντικά χαμηλότερα όταν χρησιμοποιούνται πλαίσια συναρμολόγησης. Με την προγραμματισμένη αξιολόγηση του συνολικού κόστους κύκλου ζωής από την κυβέρνηση των φωτεινών σηματοδοτών στο ψηφιακό διαβατήριο πόρων για τα κτίρια, αυτό θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.

Στη Γερμανία, τα παράθυρα εξακολουθούν ωστόσο να τοποθετούνται στη φάση της "υγρής" κατασκευής και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο ζημιών, επειδή οι μελετητές, οι τεχνίτες και οι κατασκευαστές γνωρίζουν πολύ λίγα για τις εναλλακτικές επιλογές τοποθέτησης και δεν τις προσφέρουν ενεργά. Η δωρεάν τεχνική πληροφορία του ift MO-06/1 "2-stage installation of windows and doors with pre-assembly frames- risk-minimised installation and simple replacement of windows, French windows and external doors" (Εγκατάσταση παραθύρων και πορτών σε 2 στάδια με προκατασκευασμένα πλαίσια- ελαχιστοποίηση του κινδύνου και απλή αντικατάσταση παραθύρων, μπαλκονόπορτων και εξωτερικών πορτών) παρέχει επομένως 54 σελίδες με συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό, την υποβολή προσφορών, τις πωλήσεις, την εφαρμογή και την οικοδομική νομοθεσία. Στο συνοδευτικό φυλλάδιο, ειδικοί οικοδόμοι περιγράφουν την προσωπική τους αξιολόγηση.

Οι τεχνικές πληροφορίες του ift MO-06/1 ορίζουν το"πλαίσιοπρο-συναρμολόγησης" ως ένα περιμετρικό πλαίσιο που επιτρέπει τη συναρμολόγηση σε δύο χρονικά καθυστερημένα βήματα, επιτρέπει την επαγγελματική σύνδεση και ολοκλήρωση όλων των παρακείμενων επαγγελμάτων και πληροί τις στατικές και οικοδομικές απαιτήσεις μιας "κλασικής" συναρμολόγησης παραθύρων. Με αυτόν τον τρόπο, το απροσδιόριστο αδύναμο σημείο "δομική σύνδεση" μετατρέπεται σε καθορισμένη διεπαφή που προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας εκτέλεσης, αντισταθμίζει ανοχές και δομικές παραμορφώσεις και παρέχει καθορισμένες στάσεις και ακμές αναφοράς για τις παρακείμενες εργασίες. Ωστόσο, το "πλαίσιο προ-συναρμολόγησης" πρέπει επίσης να σχεδιαστεί!

Χρησιμοποιούνται τυπικά υλικά σκελετού ή ιδιαίτερα συμπιεσμένα, φέροντα δομικά μονωτικά υλικά. Στην περίπτωση του ξύλου, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη συντήρηση του ξύλου ή κατάλληλοι τύποι ξύλου (βλ. VOB/C, ATV DIN 18355 Εργασίες ξυλουργικής). Τα προκατασκευασμένα κουφώματα μπορούν να βρίσκονται εντός ή εκτός του φέροντος τοίχου ή να είναι μερικώς τοποθετήσιμα στον τοίχο. Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων κουφωμάτων. Τα αρθρωτά πλαίσια είναι μερικώς τοιχοθετήσιμα και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν πρόσθετες συσκευές (ρολά κ.λπ.). Τα κουφώματα συστήματος προφίλ είναι προσαρμοσμένα στα συστήματα παραθύρων όσον αφορά τη γεωμετρία του προφίλ, τη σύνδεση στεγανοποίησης και τη στερέωση και επιτρέπουν την πολύ ορθολογική τελική συναρμολόγηση. Τα πλαίσια γενικής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός του φέροντος τοίχου και είναι ανεξάρτητα από την κατασκευή του παραθύρου/της εξωτερικής πόρτας.

Σημειώσεις σχετικά με την οικοδομική νομοθεσία και τον σχεδιασμό συμβάσεων βοηθούν τον μελετητή και τον εργολάβο να ενσωματώσουν τα πιθανά πλεονεκτήματα του πλαισίου εγκατάστασης ήδη από το στάδιο της υποβολής προσφορών και της υποβολής προσφορών. Ωστόσο, η εταιρεία εγκατάστασης πρέπει να επισημάνει στον πελάτη ότι τα στοιχεία του παραθύρου θα τοποθετηθούν σε δύο ξεχωριστά στάδια εργασίας, εάν αυτό δεν έχει δημοπρατηθεί. Ειδικότερα, πρέπει να διευκρινιστεί εάν απαιτείται προσωρινό κλείσιμο και ποιες λειτουργίες πρέπει να επιτελεί (προστασία από τις καιρικές συνθήκες, πρόσβαση κ.λπ.). Επομένως, είναι λογικό να προσφέρονται επιπλέον τα πλαίσια προ-συναρμολόγησης ως εναλλακτική λύση. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προσδώσει βαρύτητα στην πρόσθετη προσφορά, θέτοντας προβληματισμούς στον φορέα του διαγωνισμού για την κλασική τοποθέτηση των παραθύρων (§ 4 παρ. 3 VOB/B), διότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό οδηγεί σε ελαττώματα των παραθύρων και συνεπώς σε νομικά μειονεκτήματα για τον ανάδοχο.

Λήψη και περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση www.ift-rosenheim.de/montagezarge

Αλέξανδρος Συμεωνίδης

ift Hellas – Μηχανικός Δοκιμών [Δοκιμές Δομικών Στοιχείων]

Το ift Rosenheim έχει δεσμευτεί να μεταφέρει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει στους επαγγελματίες της οικοδομής, στους μελετητές και στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών που ασχολούνται με παράθυρα, προσόψεις, γυαλί, πόρτες, γκαραζόπορτες και οικοδομικά υλικά.

Ενδιαφέρεστε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο σχετικά με θέματα του ift Rosenheim; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.