Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ευρετήριο

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της ift Rosenheim GmbH και ift Hellas I.K.E.

I Γενικό μέρος

II Ειδικοί όροι για την επιχείρηση προϊόντων

III Ειδικοί όροι για την παροχή υπηρεσιών

I Γενικό μέρος

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

(1) Οι παρόντες ΓΟΣ ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις που συνάπτει η ift Rosenheim, αποτελούμενη από το Institut für Fenstertechnik e.V., την ift Rosenheim GmbH, την ift MessTec GmbH, ift Hellas I.K.E. και την ift gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (εφεξής "ift") με τους πελάτες της (εφεξής "CL").

(2) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για πελάτες που είναι επιχειρηματίες (§ 14 BGB). Οι νομοθετικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους καταναλωτές (§ 13 BGB).

(3) Τυχόν όροι και προϋποθέσεις του πελάτη που αποκλίνουν από τους παρόντες ΓΟΣ γίνονται μέρος της σύμβασης μόνο αν το ift τους αποδέχεται ρητά και εγγράφως.

 

§ 2 Διαταγές

(1) Όλες οι παραγγελίες θεωρούνται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί εγγράφως από την ift. Αυτή η γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας (ΑΒ) μπορεί να υποβληθεί στη συνέχεια. Τυχόν ατομικές συμφωνίες δεν θίγονται.

(2) Στο πλαίσιο αυτό, η ift δεν ευθύνεται για σφάλματα που προκύπτουν από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης (σχέδια, δείγματα, στοιχεία υλικού/προϊόντος και τα παρόμοια).

 

§ 3 Τιμές/αμοιβή και όροι πληρωμής

(1) Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η αμοιβή βασίζεται στις τιμές που ανακοινώνει το ift. Οι αναφερόμενες ή συμφωνημένες τιμές είναι καθαρές τιμές συν τον ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας. Εάν ο φόρος προστιθέμενης αξίας αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, θα εφαρμόζεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας που ίσχυε κατά την τελευταία εκτέλεση της υπηρεσίας.

(2) Το ift δικαιούται να ζητήσει προκαταβολές πριν από την παροχή των υπηρεσιών ή τμηματικές πληρωμές ανάλογα με την πρόοδο της παροχής των υπηρεσιών.

(3) Μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, το συνολικό κόστος τιμολογείται σύμφωνα με το ΑΒ - λαμβανομένων υπόψη των προκαταβολών που έχουν καταβληθεί ή/και των τμηματικών πληρωμών.

(4) Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού για τον οποίο δεν ευθύνεται το ift (π.χ. αποτυχία δείγματος κατά τη διάρκεια δοκιμής/τερματισμός εκπαιδευτικού προγράμματος/τερματισμός ελέγχου λόγω έλλειψης προϋποθέσεων εκ μέρους του πελάτη), ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει για το σύνολο της υπηρεσίας - συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής (πρωτόκολλο/έκθεση), εάν υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή, το ift δεν εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας για την οποία ευθύνεται η ift, τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε θα τιμολογούνται με βάση το χρόνο και τα υλικά- αυτό δεν ισχύει εάν η ift ενήργησε με πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

(5) Τα τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων για προκαταβολές ή/και δόσεις, εξοφλούνται πλέον του νόμιμου φόρου προστιθέμενης αξίας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Ο πελάτης θεωρείται υπερήμερος μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας πληρωμής, χωρίς καμία άλλη δήλωση του ift, εάν δεν έχει πληρώσει.

(6) Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, το ift δικαιούται τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο. Το ift διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει και να διεκδικήσει αποζημιώσεις που προκαλούνται από αθέτηση πέραν των ανωτέρω.

(7) Τα τραπεζικά έξοδα για πληρωμές σε ξένο νόμισμα και τα έξοδα των πράξεων πληρωμής βαρύνουν τον πελάτη. Οι τοπικοί φόροι και δασμοί βαρύνουν τον κύριο του έργου.

(8) Οι εκπτώσεις μετρητοίς δεν επιτρέπονται, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί σε μεμονωμένες συμβάσεις.

(9) Αποκλείεται ο συμψηφισμός με ανταπαιτήσεις του εντολέα που αμφισβητούνται από το ift. Αυτό δεν ισχύει για τις ανταπαιτήσεις του πελάτη στο πλαίσιο της σύμβασης έργου και υπηρεσιών για πρόσθετα έξοδα αποκατάστασης ελαττωμάτων και ολοκλήρωσης.

(10) Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης μόνο εάν η ανταπαίτηση βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

(11) Στην περίπτωση συναλλαγών προϊόντων, ο εντολέας δεν δικαιούται δικαίωμα παρακράτησης σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωμάτων, εκτός εάν η παράδοση είναι προφανώς ελαττωματική- στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας δικαιούται παρακράτηση μόνο στο βαθμό που το παρακρατούμενο ποσό είναι σε εύλογη αναλογία προς τα ελαττώματα και το αναμενόμενο κόστος της μεταγενέστερης εκτέλεσης.

 

§ 4 Εμπιστευτικότητα / Χειρισμός επιχειρηματικών μυστικών

(1) Η ift και ο πελάτης αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν ως εμπιστευτικά όλα τα επιχειρηματικά και προσωπικά δεδομένα, τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά του άλλου μέρους που γίνονται γνωστά με αφορμή τη συμβατική δραστηριότητα. Η μεταβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειοδότησης ενός συμβαλλόμενου εταίρου επί των εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου συμβαλλόμενου εταίρου.

(2) Τα δεδομένα που πρέπει να αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά περιλαμβάνουν ιδίως επιχειρηματικά μυστικά/πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 2 αριθ. 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943 "σχετικά με την προστασία της εμπιστευτικής τεχνογνωσίας και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών" ή του άρθρου 2 αριθ. 1 του νόμου για την προστασία των επιχειρηματικών μυστικών (GeschGehG).

(3) Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για:

  • Πληροφορίες που προέρχονται αποδεδειγμένα από γενικά προσβάσιμες πηγές,
  • πληροφορίες που είναι ήδη δημόσια ή γενικά γνωστές ή που ανταποκρίνονται στο σημερινό επίπεδο της τέχνης
  • πληροφορίες τις οποίες το αντίστοιχο μέρος υποχρεούται να αποκαλύψει λόγω νομικών διατάξεων/επίσημων εντολών (π.χ. αιτήσεις παροχής πληροφοριών από δικαστήρια και αρχές),
  • επιθεώρηση των εγγράφων της σύμβασης από αξιολογητές του οργανισμού διαπίστευσης,
  • ift έγγραφα που συντάσσονται για τον πελάτη και υπόκεινται σε δημοσίευση (π.χ. AbP, πιστοποιητικά),
  • αναφορά σε επιτροπή διαιτησίας σε περίπτωση καταγγελίας.

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας λήγει 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας / τη λήξη της συμβατικής συνεργασίας με τον CL.

 

§ 5 Συλλογή και χρήση δεδομένων

(1) Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως φορέα δοκιμών, παρακολούθησης και πιστοποίησης, το ift υποχρεούται να προσδιορίζει τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία και να τα αποθηκεύει με τρόπο που να επιτρέπει την ανίχνευση. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα και οι πληροφορίες καταγράφονται σε σύστημα βάσης δεδομένων και αποθηκεύονται για 10 έτη.

(2) Το ift δικαιούται να χρησιμοποιεί δεδομένα (π.χ. περιγραφές δειγμάτων δοκιμής) και αποτελέσματα (π.χ. τιμές δοκιμής και ταξινόμησης) που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών με ανώνυμο τρόπο για δικούς του σκοπούς, π.χ. για στατιστικές έρευνες ή τεχνικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις.

(3) Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων από την ift σύμφωνα με το (2) ανωτέρω ή να ανακαλέσει εγγράφως τη σχετική συγκατάθεση.

(4) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, η ift και ο πελάτης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως έχει τροποποιηθεί.

 

§ 6 Περιορισμός της ευθύνης

(1) Το ift ευθύνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, εφόσον ο εντολέας προβάλλει αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια ή σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκπροσώπου ή βοηθού του ift.

(2) Εφόσον η ift δεν κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, η ευθύνη για αποζημίωση περιορίζεται στην τυπικά επελθούσα ζημία. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση παραβίασης των λεγόμενων βασικών υποχρεώσεων, για την ευθύνη σε περίπτωση υπαίτιας βλάβης της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας και επίσης δεν ισχύει για την υποχρεωτική ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα.

 

§ 7 Εφαρμοστέο δίκαιο, δεσμευτική γλώσσα

(1) Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται για την εκτέλεση της σύμβασης και την ενδεχόμενη εκτέλεση απαιτήσεων.

(2) Οι παρόντες ΓΟΣ είναι διαθέσιμοι στα γερμανικά και στα αγγλικά. Για την ερμηνεία των παρόντων ΓΟΠ και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του γερμανικού και του αγγλικού κειμένου, η γερμανική έκδοση είναι έγκυρη και δεσμευτική.

 

§ 8 Δικαιοδοσία

Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταξύ του ift και του Πελάτη, τους παρόντες ΓΟΣ ή τους πρόσθετους κανονισμούς για τον Φορέα Πιστοποίησης και Εποπτείας, ο τόπος δικαιοδοσίας είναι το Rosenheim - στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 38 ZPO (Γερμανικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

 

§ 9 Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG)

Η ift Rosenheim GmbH δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών και δεν είναι διατεθειμένη να το πράξει.

II Ειδικοί όροι για την επιχείρηση προϊόντων

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες ΓΟΣ (Μέρος ΙΙ) ισχύουν για την επιχείρηση προϊόντων επιπλέον των ΓΟΣ (Μέρος Ι - Γενικό Μέρος) της ift.

 

§ 2 Σύναψη σύμβασης

(1) Με την παραγγελία των αγαθών, ο πελάτης δηλώνει δεσμευτικά ότι επιθυμεί να αγοράσει τα παραγγελθέντα αγαθά.

(2) Εάν τα αγαθά δεν μπορούν να παραδοθούν επειδή η ift δεν προμηθεύεται, δεν προμηθεύεται σωστά ή δεν προμηθεύεται εγκαίρως από τον προμηθευτή της, η ift δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αυτή η επιφύλαξη αυτοπρομήθειας ισχύει μόνο εάν η ift δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση. Εάν τα αγαθά δεν παραδοθούν, δεν παραδοθούν σωστά ή δεν παραδοθούν εγκαίρως, εν όλω ή εν μέρει, η ift ενημερώνει τον πελάτη για το γεγονός αυτό χωρίς καθυστέρηση και επιστρέφει τυχόν πληρωμές που έχουν ήδη ληφθεί.

(3) Το αντικείμενο της παράδοσης καθορίζεται σύμφωνα με τις επιμέρους συμβατικές διατάξεις. Ωστόσο, οι πηγαίοι κώδικες, τα κυκλωματικά διαγράμματα και οι κατάλογοι εξαρτημάτων δεν παρέχονται από το ift.

 

§ 3 Διατήρηση του τίτλου

(1) Η ift διατηρεί την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι να εξοφληθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από την τρέχουσα επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη.

(2) Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης από τον πελάτη, ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ή παραβίασης της επόμενης παραγράφου (3) της παρούσας διάταξης, η ift δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει την επιστροφή των αγαθών.

(3) Ο πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί το ift χωρίς καθυστέρηση για κάθε κατάσχεση των εμπορευμάτων από τρίτους, π.χ. σε περίπτωση κατάσχεσης, καθώς και για κάθε ζημία ή καταστροφή των εμπορευμάτων. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το ift χωρίς καθυστέρηση για κάθε αλλαγή της κυριότητας των αγαθών και για κάθε αλλαγή της έδρας της επιχείρησής του.

(4) Ο πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί τα αγαθά στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήδη τώρα εκχωρεί στο ift όλες τις απαιτήσεις ύψους του ποσού του τιμολογίου που του αναλογούν έναντι τρίτου μέσω της μεταπώλησης. Το ift αποδέχεται την ανάθεση. Μετά την εκχώρηση, ο πελάτης εξουσιοδοτείται να εισπράξει την απαίτηση. η ift διατηρεί το δικαίωμα να εισπράξει η ίδια την απαίτηση μόλις ο πελάτης δεν εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις πληρωμής του και καθυστερήσει την πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης ενημερώνει το ift για τις εκχωρημένες απαιτήσεις και τους οφειλέτες τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή σχετικού γραπτού αιτήματος και παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την είσπραξη, συμπεριλαμβανομένων φωτοαντιγράφων όλων των σχετικών εγγράφων, και ενημερώνει επίσης τους οφειλέτες για την εκχώρηση.

 

§ 4 Μεταφορά κινδύνου

(1) Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των αγαθών μεταβιβάζεται στον ΕΠ κατά την παράδοση των αγαθών. Η παράδοση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εάν το ΕΠ δεν έχει προβεί σε αποδοχή.

(2) Σε περίπτωση πώλησης με παράδοση σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκτέλεσης, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον ΕΠ με την παράδοση των αγαθών στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που έχει οριστεί για την εκτέλεση της αποστολής.

 

§ 5 Υπηρεσία

Η ift επισημαίνει ρητά ότι τα προϊόντα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο βάσει των οδηγιών λειτουργίας και στο πλαίσιο του καθορισμένου σκοπού χρήσης και μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ως εκ τούτου, ο εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέτει τη λειτουργία και τη συντήρηση μόνο σε εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Εάν ο πελάτης παραβεί την υποχρέωση αυτή, η ift δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

§ 6 Ευθύνη για ελαττώματα

(1) Τα δικαιώματα του πελάτη όσον αφορά τα ελαττώματα υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει συμμορφωθεί δεόντως με τις υποχρεώσεις του για έλεγχο και κοινοποίηση ελαττωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 377 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB). Προφανή ελαττώματα πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αγαθών.

(2) Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν ελάττωμα το οποίο υπήρχε ήδη κατά το χρόνο της μεταβίβασης του κινδύνου, η ift θα παράσχει - με την επιφύλαξη της έγκαιρης ειδοποίησης για το ελάττωμα σύμφωνα με την παράγραφο (1) - κατ' αρχάς μεταγενέστερη εκτέλεση με διόρθωση ή παράδοση αντικατάστασης κατά την κρίση της ift. ift δίδεται πάντοτε η δυνατότητα μεταγενέστερης εκτέλεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα έξοδα που απαιτούνται για την εκ των υστέρων εκτέλεση βαρύνουν το ift στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων, εκτός εάν τα έξοδα αυτά αυξάνονται λόγω του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκτέλεσης.

(3) Εάν η συμπληρωματική εκτέλεση αποτύχει, ο πελάτης δικαιούται - με την επιφύλαξη τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης - να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει την αμοιβή.

(4) Αξιώσεις για ελαττώματα δεν υφίστανται σε περίπτωση μόνο ασήμαντης απόκλισης από τη συμφωνηθείσα ποιότητα, σε περίπτωση μόνο ασήμαντης μείωσης της χρηστικότητας, σε περίπτωση φυσικής φθοράς και σε περίπτωση ζημιών που έχουν επέλθει μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου ως αποτέλεσμα εσφαλμένου ή αμελούς χειρισμού, υπερβολικής καταπόνησης, ακατάλληλων υλικών λειτουργίας, παράλειψης συντήρησης ή παρόμοιου.

(5) Εάν ο πελάτης επιλέξει να ζητήσει αποζημίωση μετά την αποτυχία της μεταγενέστερης εκτέλεσης, τα αγαθά θα παραμείνουν στον πελάτη κατόπιν αιτήματος της ift, εάν αυτό είναι εύλογο για τον πελάτη.

(6) Οι αξιώσεις για ελαττώματα παραγράφονται μετά από ένα έτος, υπολογιζόμενο από τη μεταβίβαση του κινδύνου. Αυτό δεν ισχύει στο μέτρο που ο νόμος προβλέπει μεγαλύτερες προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 438 παράγραφος 1 αριθ. 2 BGB και το άρθρο 634α παράγραφος 1 BGB.

III Ειδικοί όροι για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

(π.χ. δοκιμές, βαθμονόμηση, παρακολούθηση/επιθεώρηση, πιστοποίηση, γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων/τεχνικές πληροφορίες, κατάρτιση/συνέδρια, ερευνητικές δραστηριότητες).

 

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες ΓΟΣ (Μέρος ΙΙΙ) ισχύουν για την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών επιπλέον των ΓΟΣ (Μέρος Ι - Γενικό Μέρος) της ift.

 

§ 2 Προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας

(1) Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή για το σύνολο ή μέρος του ποσού της παραγγελίας, το ift έχει το δικαίωμα να αρχίσει την εκτέλεση της παραγγελίας μόνο μετά την παραλαβή της πληρωμής.

(2) Σε περίπτωση ελλιπούς ή καθυστερημένης συμπλήρωσης των εντύπων/υποβολής εγγράφων ή μη συμπλήρωσής τους καθόλου, η ift δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή/και να ακυρώσει μια συμφωνημένη ημερομηνία παροχής υπηρεσιών και να χρεώσει τον πελάτη για τη ζημία που προέκυψε ως αποτέλεσμα (βλ. § 4).

(3) Εάν, λόγω ελλιπών στοιχείων/εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον Πελάτη, τα στοιχεία που απαιτούνται για την προδιαγραφή/περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (π.χ. δείγμα δοκιμής/προϊόν, σύστημα διαχείρισης, κατασκευαστικό έργο) δεν παρέχονται στο πλαίσιο της σύμβασης ή εάν ο Πελάτης ζητήσει έγγραφα από το ift, ο Πελάτης υποβάλλει τα συμπληρωμένα έντυπα ή/και έγγραφα στο ift πλήρως και το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο μέχρι τη συμφωνηθείσα ημερομηνία.

(4) Εάν η τεκμηρίωση του ift που πρέπει να καταρτιστεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας είναι ελλιπής, το ift δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη δυνατότητα χρήσης αυτής της τεκμηρίωσης σύμφωνα με τον αρχικά προβλεπόμενο σκοπό.

 

§ 3 Σημειώσεις σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας

(1) Κατ' αρχήν, το ift διενεργεί δοκιμές βάσει τυχαίων δειγμάτων με τη μορφή που δοκιμάζεται το δείγμα δοκιμής που παρέχεται από τον πελάτη. Συνεπώς, ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κατασκευάζει (σε σειρά) με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών αντιστοιχούν στο δείγμα δοκιμής. Εφόσον τρίτος ισχυριστεί αποκλίσεις μεταξύ του δοκιμασμένου και του κατασκευασμένου προϊόντος, ο πελάτης δεν μπορεί να θεωρήσει την ift υπεύθυνη για εσφαλμένη δοκιμή- αντίθετα, ο πελάτης θα αποζημιώσει την ift από τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων.

(2) Στην περίπτωση της επιθεώρησης / παρακολούθησης / βαθμονόμησης από το ift, ισχύει ότι πρόκειται για "στιγμιότυπα" με τη μορφή ότι ένα προϊόν / σύστημα / έργο αξιολογείται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συνεπώς, ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι αυτό το "στιγμιότυπο" ανταποκρίνεται στις άλλες/συνήθεις διαδικασίες/διαδικασίες και συνθήκες παραγωγής. Στο βαθμό που ένας τρίτος ισχυρίζεται διαφορές μεταξύ του αποτελέσματος της επιθεώρησης/παρακολούθησης και της πραγματικής κατάστασης, ο πελάτης δεν μπορεί να θεωρήσει την ift υπεύθυνη για ελαττωματική επιθεώρηση/παρακολούθηση/βαθμονόμηση- αντίθετα, ο πελάτης θα αποζημιώσει την ift από τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης από τρίτους.

 

§ 4 Αναβολή των ημερομηνιών ή καταγγελία της σύμβασης από τον πελάτη

(1) Εάν ο πελάτης δεν είναι σε θέση να τηρήσει την ημερομηνία που συμφωνήθηκε με το ift και κρατήθηκε για τον πελάτη, οφείλει να ενημερώσει το ift εγγράφως χωρίς καθυστέρηση (αναβολή της ημερομηνίας). Εφόσον ο πελάτης ακυρώσει την παραγγελία (εν όλω ή εν μέρει) (και συνεπώς δεν ισχύει πλέον οποιαδήποτε συμφωνηθείσα ημερομηνία), η ακύρωση πρέπει επίσης να γίνει αμέσως και εγγράφως.

(2) Επιπλέον, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει (ανεξαρτήτως της μεμονωμένης περίπτωσης) ρήτρα για την αναβολή ή την καταγγελία ύψους 20% του συνολικού ποσού της παραγγελίας. Επιπλέον, ισχύουν τα ακόλουθα: Εάν η αναβολή ή η καταγγελία παραληφθεί από το ift εντός περιόδου 4 εβδομάδων έως 1 εβδομάδα πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει περαιτέρω τέλη ύψους 30 % (δηλαδή συνολικά 50 %) του ακαθάριστου ποσού της παραγγελίας. Σε περίπτωση καταγγελίας ισχύουν επιπλέον τα εξής: Εάν η καταγγελία περιέλθει στο ift εντός των τελευταίων 7 ημερολογιακών ημερών πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία, ο πελατης υποχρεούται να καταβάλει το 100 % του συνολικού ποσού της παραγγελίας.

(3) Παρά τις αμοιβές σύμφωνα με την παράγραφο (2) ανωτέρω, το ift δικαιούται να αποδείξει και να απαιτήσει αποζημίωση για δαπάνες, έξοδα ή/και ζημίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους, π.χ. λόγω του γεγονότος ότι το δοκιμαστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς).

 

§ 5 Ιδιωτικές εκτιμήσεις

Στην περίπτωση των ιδιωτικών εκθέσεων εμπειρογνωμόνων που συντάσσονται από την ift για λογαριασμό του πελάτη, είναι πιθανό ο εμπειρογνώμονας της ift να κληθεί από το δικαστήριο ως πραγματογνώμονας σε μεταγενέστερη δικαστική διαμάχη. Το ift υποχρεούται εκ του νόμου να διαθέσει τον εμπειρογνώμονα για τη δικαστική ακρόαση δωρεάν. Δεδομένου ότι το δικαστήριο καταβάλλει μόνο μια εξαιρετικά χαμηλή αποζημίωση στον μάρτυρα πέραν των εξόδων ταξιδίου, το ift δικαιούται σε τέτοιες περιπτώσεις να χρεώνει τα έξοδα στον πελάτη με τις αντίστοιχα ισχύουσες τιμές του ift για τους εμπειρογνώμονες- η αποζημίωση που χορηγεί το δικαστήριο λαμβάνεται υπόψη.

Ο εντολέας συμφωνεί αμετάκλητα να επιστρέψει στο ift τη διαφορά αυτή.

 

§ 6 Δοκίμια δοκιμής

(1) Τα δοκίμια που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών παρέχονται από τον ΚΛ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ift. Ωστόσο, το ift διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω δείγματα δοκιμών από το CL για να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα των δοκιμών.

(2) Ο πελάτης ενημερώνει εγκαίρως το ift - ει δυνατόν κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας - σχετικά με το πού βρίσκεται το δείγμα δοκιμής μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής ή της αξιολόγησης. Εάν δεν σχολιάσει σχετικά, τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7 του παρόντος μέρους του ΓΟΣ.

(3) Ο πελάτης παραδίδει τα δοκίμια δοκιμής στο ift ατελώς και δασμολογημένα. Ο κίνδυνος και το κόστος της μεταφοράς και της μεταφοράς εγγράφων ή δειγμάτων δοκιμών από και προς το ift, καθώς και το κόστος των απαραίτητων μέτρων διάθεσης βαρύνουν τον πελάτη.

(4) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης των δειγμάτων δοκιμής, το ift ευθύνεται μόνο για τη φροντίδα που συνηθίζει να εφαρμόζει σε παρόμοια δικά του θέματα (άρθρο 690 BGB).

(5) Ο Πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί ότι μπορεί να χρειαστεί να καταστραφεί το δείγμα δοκιμής για την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα του αποτελέσματος της δοκιμής, ακόμη και στην περίπτωση μιας κατά βάση μη καταστροφικής δοκιμής. Κατ' αρχήν, τα δοκίμια δοκιμής μπορούν επίσης να υποστούν ζημιές από γρατσουνιές και παρόμοια κατά τη διάρκεια μη καταστροφικών δοκιμών.

(6) Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συνδεθεί η χρήση της έκθεσης δοκιμής με τη χρονική στιγμή κατά την οποία το δείγμα δοκιμής επιστρέφεται στον πελάτη. Ως θέμα αρχής, το ift συνιστά να διατηρεί ο πελάτης ένα δείγμα για την περίοδο χρήσης της έκθεσης δοκιμής.

(7) Αποθήκευση των δοκιμίων στο ift

7.1. Όσον αφορά την τύχη των δοκιμίων μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί των σημείων 7.2 και 7.3. Η δοκιμή ολοκληρώνεται με την αποστολή των εγγράφων της δοκιμής ή εάν έπρεπε να τερματιστεί απρογραμμάτιστα.

7.2 Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει το δείγμα δοκιμής εντός 4 εβδομάδων από την ολοκλήρωση της δοκιμής. Ο πελάτης συντονίζει την ημερομηνία παραλαβής με το ift. Εάν το δείγμα δεν συλλεχθεί εντός της εν λόγω περιόδου, το ift θα διαθέσει το δείγμα- το κόστος της διάθεσης βαρύνει τον πελάτη.

7.3. Εάν ο πελάτης ειδοποιήσει το ift (το αργότερο εντός 4 εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής) για ημερομηνία παραλαβής που είναι μετά την περίοδο των 4 εβδομάδων, το ift θα αποθηκεύσει το δείγμα της δοκιμής πέραν της περιόδου των 4 εβδομάδων- στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας/καταστροφής/βλάβης μεταβαίνει στον πελάτη μετά τη λήξη της περιόδου των 4 εβδομάδων. Επιπλέον, ο Πελάτης καταβάλλει κατ' αποκοπήν αποζημίωση για καθυστέρηση ύψους 250,00 € ανά εξάρτημα ή, στην περίπτωση μικρότερων δειγμάτων, 250,00 € ανά εμπορευματοκιβώτιο ανά εβδομάδα ή μέρος αυτής, με τον Πελάτη να δικαιούται να αποδείξει ότι η ζημία ήταν μικρότερη. Εάν το δείγμα δοκιμής δεν παραληφθεί παρά την κατάλληλη ειδοποίηση, το ift δικαιούται να διαθέσει το δείγμα δοκιμής 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής με έξοδα του πελάτη.

7.4 Πριν από τη δοκιμή ισχύουν τα ακόλουθα: Εάν ο πελάτης παραδώσει το δείγμα δοκιμής εντός 2 εβδομάδων πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία δοκιμής, το ift αποθηκεύει το δείγμα δοκιμής. Εάν ο πελάτης παραδώσει το δείγμα δοκιμής πριν από αυτές τις 2 εβδομάδες, το ift δικαιούται επιστροφή των εξόδων αποθήκευσης ύψους 250,00 € ανά συστατικό ή, στην περίπτωση μικρότερων δειγμάτων δοκιμής, 250,00 € ανά δοχείο ανά εβδομάδα ή μέρος αυτής έως και 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία δοκιμής.

7.5. Η ift δικαιούται επίσης τα εν λόγω έξοδα αποθήκευσης, εάν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της παραγγελίας προκύψουν χρόνοι αποθήκευσης άνω των 2 εβδομάδων για τους οποίους η ift δεν ευθύνεται (π.χ. διακοπή των δοκιμών λόγω απαραίτητης προμήθειας ανταλλακτικών, απαίτηση για επακόλουθες δοκιμές).

(8) Η συσκευασία, εάν είναι απαραίτητο, χρεώνεται στις πλέον ευνοϊκές τιμές και δεν αναλαμβάνεται. Τα βοηθήματα μεταφοράς και η συσκευασία του Πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή των δειγμάτων δοκιμής ή θα απορριφθούν με έξοδα του Πελάτη.

(9) Σε περίπτωση παράδοσης από το εξωτερικό, όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν από τον πελάτη.

(10) Το ift δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης/κατασκευαστής στο δείγμα δοκιμής. Αυτά απλώς ελέγχονται για την αληθοφάνεια τους. Για λόγους επαληθευσιμότητας των παραδιδόμενων δειγμάτων δοκιμής, π.χ. στο πλαίσιο πραγματογνωμοσύνης, μπορούν να διατηρούνται δείγματα. Ωστόσο, η υποχρέωση αποθήκευσης βαρύνει τον Πελάτη.

 

§ 7 Τεκμηρίωση της υπηρεσίας

(1) Σύμφωνα με την ανατεθείσα υπηρεσία, το ift συντάσσει γραπτή τεκμηρίωση για τον πελάτη. Ο τύπος, το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της τεκμηρίωσης καθορίζονται από τον τύπο της υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, από τον σκοπό χρήσης που συμφωνείται κατά την παραγγελία.

(2) Το φυλλάδιο του ift "Όροι και οδηγίες για τη χρήση της τεκμηρίωσης του ift" πρέπει να τηρείται από τον πελάτη.

(3) Κατόπιν αιτήματος, το ift μεριμνά για τη μετάφραση της τεκμηρίωσης του ift σε άλλες γλώσσες. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, το πρωτότυπο γερμανικό έγγραφο παραμένει δεσμευτικό.

 

§ 8 Ανάκληση και αναθεώρηση της τεκμηρίωσης ift

Η ift προετοιμάζει τη γραπτή τεκμηρίωσή της προσεκτικά και ευσυνείδητα. Εάν υπάρχουν δικαιολογημένες ενδείξεις ότι μια γραπτή τεκμηρίωση είναι ελαττωματική, η ift δικαιούται - ανεξάρτητα από την αιτία της ελαττωματικότητας - να ανακαλέσει την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να απέχει από την περαιτέρω χρήση της γραπτής τεκμηρίωσης. Από τη στιγμή της ανάκλησης ή της παροχής αναθεωρημένης έκδοσης της τεκμηρίωσης, η ift δεν αναλαμβάνει καμία περαιτέρω ευθύνη για τη χρηστικότητα και τη χρήση της αρχικής/ανακριβούς γραπτής τεκμηρίωσης- δικαιούται να αποσύρει τη γραπτή τεκμηρίωση.

Εάν υπάρχουν αιτιολογημένες ενδείξεις ότι είναι αναγκαία η διενέργεια συμπληρωματικής επιθεώρησης, το ift δικαιούται να διενεργήσει αντίστοιχη συμπληρωματική επιθεώρηση.

 

§ 9 Παροχή υπηρεσιών από τρίτους

Κατά κανόνα, το ift παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω του δικού του εξειδικευμένου προσωπικού. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, έχει επίσης το δικαίωμα να εμπλέκει κατάλληλα/αρμόδια τρίτα μέρη (παρόχους υπηρεσιών/υπεργολάβους) στην παροχή των υπηρεσιών της. Ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Και σε αυτή την περίπτωση, η ift παραμένει ο μοναδικός συμβατικός εταίρος του εντολέα.

 

§ 10 Ευθύνη

(1) Το ift ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν σε σχέση με τις δοκιμές, τη βαθμονόμηση, την πιστοποίηση και την επιτήρηση (π.χ. ελαττωματικές δοκιμές ή/και αποτελέσματα δοκιμών ή/και ζημιές σε σχέση με τη διεξαγωγή δοκιμών και εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των επακόλουθων ζημιών) σύμφωνα με την § 6 (Περιορισμός της ευθύνης) του μέρους Ι των παρόντων ΓΟΣ.

(2) Ο ΚΛ υποχρεούται να συνάπτει ή να διατηρεί ασφάλιση (ευθύνης προϊόντος) η οποία καλύπτει επίσης το κόστος τυχόν μέτρων (πρόληψης κινδύνων) (όπως η ανάκληση προϊόντων) και να παρέχει αποδείξεις σχετικά στο ift κατόπιν αιτήματος.

(3) Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την ift από τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων, εάν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη γραπτή τεκμηρίωση, παρόλο που αυτή έχει ανακληθεί από την ift σύμφωνα με την § 8.

(4) Εάν εγερθεί αξίωση κατά του πελάτη λόγω ελαττωματικής ποιότητας ή ελαττωματικής παράδοσης του αντικειμένου επιτήρησης, ο πελάτης υποχρεούται επίσης να αποζημιώσει το ift έναντι τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης από τρίτους.

(5) Οι αξιώσεις του πελάτη κατά της ift για μη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και οι αξιώσεις αποζημίωσης παραγράφονται μετά από 6 μήνες. Η περίοδος αρχίζει με την αποστολή της έκθεσης επιτήρησης ή άλλων γραπτών ειδοποιήσεων από το ift σχετικά με τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η ημερομηνία του σημειώματος αποστολής της έκθεσης, άλλης ανακοίνωσης ή κοινοποίησης του κόστους είναι δεσμευτική. η ift δεν ευθύνεται για ελαττώματα στο παραδοτέο αντικείμενο.